O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 19

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

občanské záležitosti rozvíjet světonázorovou a ideovou výchovu, vytvářet nové tradice oslav významných okamžiků v  životě občanů a pozvednout úroveň občanských pohřbů; d) Městská lidová knihovna opatří do svých knižních fondů dostatečný počet výtisků výsledků jednání XV. sjezdu KSČ a nadále bude věnovat zvýšenou péči práci s  mládeží prohloubením spolupráce s  Pionýrskou organizací a městskou skupinou ČSM; e) propagovat bezplatné dárcovství krve; f) vytvářet podmínky pro zřízení hygienického střediska pro staré a invalidní občany; g) rozšiřovat počet pracovnic pečovatelské služby z  dobrovolných pečovatelek pro přestárlé a osamocené občany; h) zvyšovat výchovnou péči o děti, ohrožené vlivem špatného rodinného prostředí; ch) rozvíjet všestrannou sportovní činnost a zdatnost mládeže; i) k  sportovnímu vyžití lépe využívat dosud vybudovaných objektů, budovat další a dokončit areál zdraví. 6) Kádrová a personální práce: a) zpracovat program kádrové a personální práce na léta 1976-1980 na podmínky práce Měst NV, zvyšovat politickou a odbornou úroveň pracovníků aparátu Měst NV; b) zvyšovat obsah kádrových a personálních činností všech vedoucích pracovníků městského národního výboru v  jejich řídící práci; d) zpracovat dlouhodobý plán jejich politické a odborné výchovy. 7) Na úseku činnosti výboru lidové kontroly zvýšit úroveň kontroly a účinnost práce zejména v  postihování protispolečenských jevů, postihovat projevy byrokratismu, působit na zkvalitňování vyřizování záležitostí občanů a postihovat neodpovědný přístup ke stížnostem a podnětům občanů.
Ad 6) Plénum schválilo plán práce rady Měst NV na II. pololetí 1976, jeho plné znění tvoří přílohu k  zápisu plenárního zasedání. Ad 7) Vyhodnocení úkolů na úseku akcí Z, výstavby města, údržby, bytové výstavby, zeleně a plynofikace města. Zprávu přednesl s. Kliment, vedoucí technických služeb odboru výstavby a komunálního hospodářství městského národního výboru. Hlavní části jeho zprávy jsou zapsány v  kapitole výstavba města na stránce kroky. Ad 8) Činnost komise místního hospodářství, obchodu a cestovního ruchu, o níž podal zprávu v  zastoupení vedoucího odboru výstavby s. Havla s. Kliment. Zajištění letní rekreační sezóny byla věnována zvýšená pozornost. Byl zpracován plán politicko-organizačních a technických opatření řešící úkoly na úseku obchodu a zásobování, organizace, propagace, agitace, reklamy, služeb a technických opatření. Okresní komisí cestovního ruchu nebylo schváleno veřejné tábořiště u koupaliště (jde o chráněnou oblast, není pitná voda a sociální zařízení). Provoz a úprava koupaliště jsou zajištěny, občerstvení převzala Jednota Velké Meziříčí. Zásobování obyvatelstva a návštěvníků města je věnována zvýšená pozornost a je prověřováno členy komise a spotřebitelských rad téměř denně. Kontrolami zjištěno, že v  současné době není uspokojivě zásobována Zelenina a Masna, i když fondy masa sníženy nebyly: vedoucí Masny slíbili, že ponechají část masa pro odpolední prodej. Prodejní doba nebude vzhledem k  dovoleným upravována. Uzavření prodejny povolí

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová