O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 181

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

čů o byty 83 žadatelů, z nichž je 38 bez vlastního bytu, 10 zrušeného práva užívání bytu, 21 zdravotně závadných nebo nevhodných, 5 výpovědí ve prospěch majitele bytu a 9 opuštění bytu z veřejného zájmu. Měst NV má v dispozičním právu 206 bytů, z toho 85 I. kategorie, 74 II., 10 III. a 37 IV. Bytů s jednou místností je 23, 1+1 54, 1+2 105 a 1+3 24. 5) Výsadba zeleně. V březnu 1978 byla ustavena ve spolupráci s odborem výstavby a vedením Měst NV komise zeleně, která má 18 členů ze zástupců občanských výborů, organizací Národní fronty, škol a Měst NV. Předsedou je s. ing. L. Beneš, tajemníkem P. Kliment, členy ing. A. Hrdá, V. Haman, A. Habelka, ing. F. Martinec, MUDr. O. Stoupenec, J. Králíček, B. Kališ, P. Bojanovský, M. Německý, M. Kotínská, J. Řádek, B. Bizoňová, P. Kopáček, dr. K. Urban, L. Kollár a ing. M. Tulis. Komise vypracovala na I. pololetí 1978 plán doplnění dosavadní výsadby jednotlivých parků a připravila podkladový materiál pro svou práci. Komise určila ze svého středu zástupce, kteří budou pracovat jako poradci pro jednotlivé organizace a dohlížet na odborné práce v jednotlivých parcích. Město rozděleno na 26 úseků: Č. 1) sídliště u nádraží – Obč.výbor č. 1; č. 2) Tyršova ulice – Obč. výbor č. 3; č. 3) okolí hřbitova – Čsl.strana lidová; č. 4) okolí Cihelského rybníka – II. ZDŠ a Odb. učiliště Chirany; č. 5) ulice Pionýrů – Čsl. svaz žen; 6) Palackého náměstí – OÚNZ; č. 7) hlavní park – MO ČOZS; 7 a) před poštovní budovou – zaměstnanci pošty; 7 b) černé borovice na Sekaninově náměstí – s. Německý; 8) před obchodním domem – I. ZDŠ; 9) obora – Čsl. strana lidová; č. 10) – u Částkových – myslivci; 10 a) před n. p. Sport – státní statek; 10 b) ulice bratří Křičků a mohyla před nádražím – Dřevařské závody; č. 10 c) Gottwaldova ulice – družstvo Vrchovina; č. 11) u Bramborů (Restaurace a jídelny); č. 11 a) Křenkova ulice – Obč. výbor č. 2; č. 12) holiny u Horního dvora - SSM; č. 13) urnový háj – přátelé žehu; 13a  alej ke Třem křížům – s. Hebelka ;  13b) lipová alej k Hornímu dvoru – Svaz včelařů; 13c před  Měst. kulturním domem – zaměstnanci; č 14) před restaurací na Brněnské ulici – občané; 15) před ubytovnou Uranových dolů – zaměstnanci; 16) Hornická a Hájkova ulice – Obč. výbor č. 2; č. 17) před Jednotou na Žďárské ulici – zaměstnanci a č. 18) Benzina – zaměstnanci. Zajištění výsadby bylo provedeno 22. dubna 1978 v zahradnictví s. Kališe a u Lesního závodu (zdarma). Od zahradnictví objednáno 502 kusů sadebního materiálu v ceně 11.143 Kčs. Mimo tento materiál vysázeno ještě 45 modřínů, 75 bříz, 15 buků, 130 borovic a 15 smrků, celkem 315 kusů. Část materiálu nebyla však dost kvalitní a proto na podzim bude třeba výsadbu doplnit. V hlavním parku provedeno jako bezpečnostní opatření přeřezání a zkácení dvou přestárlých a dvou prasklých kaštanů. Všem organizacím Národní fronty zaslán dopis s výzvou, aby o údržbu přidělených parků a zeleně pečovaly se vší odpovědností.  
Požáry a zásahy                                                                                                                            Požáry a zásahy členů naší organizace u Svazu požární ochrany. Byly bohudík jenom menšího rozsahu a dík preventivním opatřením a včasným zásahům našich požárníků neměly větší hmotné škody. Dne 9. II. hlášen požár ve skladišti v deratizačním středisku v Nečasově uli- 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová