O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 18

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

principů socialistické demokracie při naplňování celospolečenských zájmů a potřeb občanů a rozšiřování aktivní účasti občanů na správě a řízení; b) zvyšování účinnosti a úlohy pléna Měst NV a zlepšování účasti občanů na plenárních zasedáních; c) pravidelné hodnocení účinnosti řídící, koordinační a kontrolní funkce rady a iniciativní funkce komisí; d) rozvíjení aktivity poslanců při realizaci závěrů XV. sjezdu na schůzích s  občany; e) dvakrát do roka organizování veřejné schůze ve spolupráci s  městským výborem KSČ a národní fronty; f) vytváření dobrých podmínek pro práci občanských výborů a zabezpečování spolupráce s  poslanci ONV, komisí a s  odbory městského národního výboru; g) dvakrát do roka organizování hovorů s  mládeží a zapojování žen a mládeže do komisí a aktivů Měst NV; h) věnování zvláštní pozornosti mladým poslancům a jejich politicko-odborné výchově; ch) vyhodnocování uzavřených dohod městského národního výboru s  městským výborem Národní fronty; i) rozvíjení aktivity občanů formou socialistických soutěží a uzavírání závazků k  plnění volebního programu Národní fronty; j) prohloubení spolupráce městského národního výboru s  Okresním oddělením veřejné bezpečnosti v  boji proti kriminalitě, zvláště mládeže; k) rozvíjení činnosti komise veřejného pořádku a zvyšování účinnosti její práce s  cílem upevňování socialistické zákonnosti; l) účinnou propagandou a přednáškami k  socialistické zákonnosti překonávat lhostejnost občanů k  páchání trestných činů a získávat pracující k  aktivní účasti na odhalování trestné činnosti a porušování socialistického pořádku; m) zvýšení účinnosti v  prevenci v  požární ochraně; n) uplatňování zásady hospodárnosti při vynakládání prostředků na účely požární ochrany. 2) Úsek plánu a rozpočtu: a) zkvalitnění organizace práce v  období příprav směrnice a návrhu plánu a nepřipouštění porušování plánovací a finanční kázně; b) zajištění, aby čerpání rozpočtových výdajů bylo v souladu s  rozpočtem, aby nedocházelo k  překračování nebo k  nečerpání rozpočtových prostředků a bylo dbáno na hospodárnost. 3) Úsek investiční a bytové výstavby včetně akcí Z: a) ve svépomocné investiční výstavbě v  rámci akce Z  přednostně řešit stavby propopulačních opatření a stavby finančně kryté sdruženými prostředky; b) pravidelně provádět kontroly postupu prací na stavbě KBV a její včasné ukončení; c) připravovat akce preferované a zařazené do volebního programu Národní fronty; d) zaměřovat pracovní iniciativu a aktivitu občanů k  zvelebování životního prostředí a na výsadbu zeleně. 4) Vedení hospodářství a zemědělství: a) věnovat pozornost znečišťování podzemních a povrchových vod; b) zvyšovat podíl zemědělských závodů na tvorbě a realizaci volebního programu Národní fronty. 5) Oblast školství, kultury, zdravotnictví, sociálního zabezpečení a tělesné výchovy: a) vytváření podmínek pro výchovu nastupujících početnějších populačních ročníků rozšířením kapacity mateřských škol; b) organizační příprava základních devítiletých škol pro přijetí populačních ročníků (učebny, dílny, stravovny); c) v  práci sboru pro

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová