O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 17

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

instrukcí ONV č.121/16 a usnesení rady ONV, týkajícími se úpravy pracovní doby u městského národního výboru a provedla kontrolu usnesení z předcházející schůze rady. Na schůzi 9. června projednala přípravu k zajištění letní rekreační sezóny a činnost Pionýrské organizace a městské organizace Socialistického svazu mládeže. K prvnímu bodu přijala tato usnesení a opatření. S. Havlovi uložila zabezpečit čistotu a pořádek na městských komunikacích, vyřešit parkovací plochy pro autobusy a osobní automobily, sledovat hygienu v restauracích, prověřit úpravu a využití plakátovacích ploch a vývěsních skříní, sledovat zásobování obchodů (zabezpečení prodeje masa a uzenin v odpoledních hodinách), zabezpečit vyřešení koupaliště (s. Obrovi uloženo okamžitě převzít koupaliště do správy provozoven městského národního výboru, vytvořit podmínky pro zahájení letní rekreační sezóny, průběžně provádět údržbu v létě i v zimě a zajistit provoz prodejny s občerstvením) a doporučit výboru lidové kontroly v Novém Městě, aby požádal státní cenovou inspekci o provedení cenové kontroly v prodejnách Zelenina. Vzala na vědomí zprávy o činnosti Pionýrské organizace a Socialistického svazu mládeže ve městě a provedla kontrolu usnesení z poslední schůze. Jednání rady byl přítomen tajemník ONV s. Kosek. Na schůzi 23. června projednala rada zprávu o stížnostech občanů došlých v I. pololetí 1976, návrh plánu práce rady na II. pololetí 1976 a přípravu plenárního zasedání a různosti. Zprávy vzala rada na vědomí a přijala nutná opatření. V různostech se seznámila s úkoly, které vyplývají pro městský národní výbor z politické směrnice předsednictva okresního výboru KSČ k zajištění voleb a schválila časový plán plnění úkolů v tomto směru. Uložila s. Albrechtové ve spolupráci s ostatními odbory a zařízeními městského národního výboru zpracovat plán propagandy a předvolební agitační činnosti a pro zasedání pléna Měst NV v srpnu zpracovat zásady organizačního zabezpečení voleb. Projednala usnesení rady ONV, týkající se Hlavních programových směrů a cílů, zabezpečujících závěry XV. sjezdu KSČ a krajské konference strany, usnesení rady ONV, týkající se vedení kronik (úkoly jsou kronikářem plněny od r. 1972, hlavně pokud jde o zajišťování dokumentačního materiálu a další povinnosti), usnesení o zásadách práce městského národního výboru s mladými poslanci a o Hovorech s mládeží, o základních úkolech k volbám (sledování termínů jednotlivých úkolů uloženo tajemníkovi s. Adámkovi a vedoucí správního odboru s. Albrechtové, kteří mají být v úzkém kontaktu s městským výborem strany a Národní fronty. Konečně vyslovila rada souhlas s návrhem na doplnění rady s. Tomášem Markem, který se stává členem rady po zemřelém s. Rudolfu Svačinovi. Všechny podrobné zprávy, které rada projednávala, jsou uloženy v příručním archivu úřadu Měst NV Ad 5) Hlavní program k zabezpečení závěrů XV. sjezdu KSČ, krajské a městské konference strany a usnesení okresního výboru z května 1976 v podmínkách práce Městského národního výboru v Novém Městě na Mor. 1) Oblast politicko-organizátorská a řídící práce městského národního výboru: prohlubování a rozvíjení

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová