O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 160

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Občanské výbory
V r. 1978 věnoval Měst NV občanským výborům veškerou péči. Podporoval jejich autoritu a projednával s nimi před konečným rozhodnutím všechny závažné akce a úkoly.
Občanský výbor č. 1. Občané pracovali především v celoměstské akci Z, ale také v neplánovaných akcích při úpravě okolí budov a veřejných prostranství. V r. 1977 bylo hlavní akcí propojení vodovodu pro zásobování obyvatel Brožkova kopce a vybudování místní komunikace v prostoru nové výstavby tamtéž. Akce si vyžádaly 600 brigádnických hodin fyzicky náročné práce. Ne všichni občané se na této práci podíleli a bude třeba rozvinout formy osobního přesvědčování. Občané obvodu občanského výboru č. 1 jsou znepokojeni zhoršující se čistotou rybníků a vodních toků ve městě.
Občanský výbor č. 2 zabezpečuje aktivitu občanů při realizování akcí Z, výsadbě zeleně a při zajišťování čistoty a úklidu ve svém obvodu. Nejúspěšnější akcí bylo uspořádání sportovního odpoledne pro děti od pěti do jedenácti let a 11. ledna dětského karnevalu, jehož se zúčastnilo 530 dětí a dospělých.
Občanský výbor č. 3 uspořádal v únoru, březnu a dubnu cyklus Besed nad prutem s Ing. Šimkem o jeho zážitcích z cest po Sibiři, zejména o jezeru Bajkal a řece Ankaře, z Mongolska a nakonec z Českomoravské vysočiny. Přítomní přitom zhlédli promítnuté nádherné diapozitivy z vykonaných cest.
Občanský výbor č. 5 Pohledec. Scházel se jednou za měsíc a jeho činnost se zaměřila na dokončení oprav budovy ZDŠ, odstranění závad na stavbě mateřské školy a prodejny Jednoty, úpravu zelených ploch, rozšíření místního rozhlasu a celkovou úpravu obce. Odpracováno 4900 brig. hodin. S občanským výborem dobře spolupracovaly organizace Svazu žen, Požární ochrany, Červeného kříže a pionýři. K 30. výročí Vítězného února uzavřeny a splněny závazky na podporu volebního programu NF. Týkaly se dokončení kanalizace a úpravy chodníků, přemístění autobusové zatáčky a úpravy veřejných prostranství. Odpracováno 5435 brig. hodin.
Občanský výbor č. 6 Maršovice. Má 13 členů a spolupracuje s ostatními složkami NF. V r. 1977 vystavěl prodejnu Jednoty s kulturní místností, která slouží všem veřejným akcím. Byla dokončena kanalizace a komunikace v nově budované části obce. Pro volební období 1976 až 1980 mají Maršovice veliký úkol – výstavbu vodovodu s vodojemem nákladem 5,000.000 Kčs.  V r. 1978 se občané zavázali v této akci k 2700 brig. hodinám. Splněna byla rekonstrukce rozhlasu. Plánována byla kanalizace ve staré části Maršovic. Dobře pracuje skupina ČČK (zajišťuje zdravotní přednášky), SSM (úprava obce) a Pionýrská organizace (sehrála třikrát divadelní hru Zapomenutá skládanka). Založen hudební kroužek. 25)

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková