O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 159

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

bude třeba lépe uvažovat a vybírat kandidáty na poslance do Měst NV. Poděkoval také Občanskému výboru č. 2 za přípravu a provedení besedy s důchodci, která byla přítomnými velmi kladně zhodnocena. Poslanec s. Novotný: pro lepší informovanost občanů doporučuje vybudovat na vhodných místech plakátovací plochy a vývěsní skříňky. Poslankyně s. Břečková: plénum je třeba seznamovat s odpověďmi na dotazy občanů, které jsou vzneseny na plenárních zasedáních a nemohou být zodpověděny ihned ústně. S. Bánovská: v zimním období je nedostatečná údržba chodníků a pro je zvýšený počet úrazů. S. Skalník: dotazuje se na vybudování čističky ve městě; navrhuje vybudovat dům pro důchodce. Poslanec s. Kvíčala: poukazuje na nedostatečnou údržbu průtahu města. Poslanec ONV MUDr. Kutal: děkuje Měst NV za zahájení provozu hygienického střediska ve městě (v celé republice je jich pouze 158).
Ad 10) Dotazy zodpověděli s. Dobiáš, Sedlařík, Ing. Hošpes a Albrechtová. Pozvánky na plenární zasedání jsou rozesílány na všechny závody, zveřejňovány v městském rozhlase a dvakrát zaslány do všech rodin. Bude zajištěno lepší plakátování; šest nových ploch je ve výrobě. Písemné odpovědi na dotazy občanů z diskuse budou zveřejňovány na příštím plenárním zasedání. Návrhem na vybudování čističky ve městě se bude zabývat ONV v lednu 1979 a v r. 1980 se má začít s realizací sběrače. Údržbě komunikací a chodníků ve správě Měst NV je věnována maximální pozornost; před svými domy si ji musí zajišťovat majitelé domů. Inspektor veřejného pořádku na nedostatky v posypu v zimě upozorňuje.
Ad 11) Plénum schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, plány práce rady, pléna a komisí Měst NV, zastoupení předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelené s. Buchtovou na půl roku v důsledku rodinných problémů a opatření, vyplývající z prověrky ministerstvem vnitra. Bere na vědomí vyhodnocení socialistického závazku za r. 1978, vyhodnocení docházky poslanců na na plenární zasedání v uplynulém období a plnění Souboru opatření XI. zasedání pléna ÚV KSČ a okresní a městské konference KSČ. Ukládá tajemníkovi Měst NV utvořit komisi pro vypracování nového socialistického závazku na rok 1979 na počest 35. výročí Slovenského národního povstání a splnění 4. roku VI. pětiletky. Uvolněným funkcionářům Měst NV provést pohovory s poslanci, kteří mají nepravidelnou a špatnou docházku na plenární zasedání, aby se dosáhlo minimálního průměru 85 % docházky. Všem komisím Měst NV řádně plnit všechny úkoly dané plánem práce a během roku je doplňovat o naléhavé problémy města a usnesení vyšších stranických a státních orgánů a aby do činnosti komisí zakotvily úkoly, vyplývající z prověrky Měst NV ministerstvem vnitra. 24)

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková