O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 158

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

1,991.597, to jest 141% plnění. Z celkového počtu brigádnických hodin připadá: na akce volebního programu NF 53.150 hod., na ochranu a péči o zeleň 26.820, na pomoc zemědělství 52.880, na ostatní akce 25.771. Celkem 158.621 hodin. Všechny brigádnické hodiny byly odpracovány zdarma.
Z uvedených výsledků je patrno, že bylo v rámci závazku dosaženo velmi dobrých a pozitivních výsledků na všech úsecích. Na celkový závazek 112.853 hod. splněno 158.621 + 45.768; hodnota 1,410.500 Kčs, splněno 1,991.597 Kčs, to jest navíc 581.097 Kčs. Nepodařilo se splnit zahájení mateř. školy Žďárská ulice a kanalizace Jánská ulice. V příštím roce třeba důsledněji postupovat při zajišťování pravidelné dokumentace ke všem akcím a stavbám, výkupu pozemků, finančnímu zajištění materiálu a pod. Nadále bude třeba, aby lidé, kteří neustále kritizují, co by se mělo udělat, zapojili se do práce, protože slovy bez vlastní pomoci se neudělá nic.
IV) Podíl organizací NF, občanů, závodů a škol na plnění úkolů v r. 1978. SSM 5893; TJ Sokol 3063; Svaz žen 985; SČSP 745; Svaz požární ochrany 3645, ČČK 195; Svazarm 1.676; Myslivecké sdružení 168; Svaz chovatelů domácího zvířectva 1.210; Svaz zahrádkářů 550; Svaz rybářů 289; Čsl. strana lidová 866; Čsl. strana socialistická 230; SPB 490; Oděva 440; Bytové družstvo 2.910. Celkem 22.357 brig. hodin – hodnota díla 279.463 Kčs.
Ad 7) Všechny plány jsou zpracovány písemně a jsou přiloženy k zápisu o plenárním zasedání. Připomínek a doplňků z řad poslanců k nim nebylo.
Ad 8) S. tajemník Sedlařík seznámil plenární zasedání s individuální docházkou poslanců na jeho schůze a s jejich účastí na veřejných akcích v Novém Městě. Nemůžeme být s ní spokojeni, a proto bude třeba s těmi poslanci, kteří mají menší účast na plenárních zasedáních než 75 %, provést pohovor ve spolupráci s Měst V KSČ.
Ad 9) Poslanec s. Minář: navrhuje, aby Měst NV sdělil závodům a organizacím jmenovitě neúčast poslanců na plenárních zasedáních a veřejných akcích, aby s nimi byl proveden rozhovor. Poslanec s. Novák: na úseku agitační a propagační práce a účasti na oslavách lze s našimi poslanci vyjádřit spokojenost. Poslanec s. Stejskal: o konání plenárních zasedání Měst NV třeba lépe informovat veřejnost; informoval také o akcích Občanského výboru č. 2. Poslankyně Černá: informovala přítomné o možnosti prodeje bytů do osobního vlastnictví. Předseda Měst V KSČ s. Zoubek: zabýval se účastí poslanců na plenárních zasedáních a ostatních akcích ve městě. Organizace, které poslance navrhovaly, musí sledovat jejich práci i účast na zasedáních. V některých volebních obvodech svého poslance ani neznají. Účast občanů na schůzích je třeba zajišťovat na závodech. V příštím volebním období

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková