O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 157

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

organizací NF, občanů závodů a škol na plnění závazku.
I) Zajišťování akcí a účastí na nich dosaženo zvýšení úrovně a účasti na přednáškách, besedách, hovorech s mládeží a v práci se starými občany. Zlepšila se práce na úseku agitačním a propagačním, doplněny agitační dvojce a zlepšena návštěvnost kina. Agitační středisko vyznamenáno KV KSČ. Podařilo se zapojit do práce mnoho mladých lidí a zlepšila se práce v mimoškolní výchově. Dobré výsledky přinesla dohoda o spolupráci mezi Měst NV a Měst V SSM hlavně na úseku přednáškovém, kulturním a brigádnickém. Některá čísla akcí (první plán, druhé skutečnost): přednášky 98/120, agitace 16/17, agitační dvojice 64/144, návštěva občanů 20.000/21.300, kulturně výchovné akce 253/613, oslavy a výročí 28/34, sportovní akce 130/231 včetně sportovních utkání. Organizačně se na akcích podílel Měst V KSČ, Měst NV, Měst V NF, SSM, TJ Sokol, školy, Svazarm a agitační středisko.
II) Plnění závazku na tomto úseku bylo v prvé řadě zajištění aktivity všech orgánů a organizací NF s cílem upevnit vedoucí úlohu KSČ, socialistické vlastenectví a plná podpora plnění závěrů XV. sjezdu a okresní a městské konference KSČ. Dosaženo zapojení většího počtu mladých lidí do práce orgánů, komisí a zkvalitnění práce občanských výborů. Uskutečněno celodenní školení poslanců Měst NV a proškolení všech komisí. Pro příští rok je třeba na tomto úseku zvýšit odpovědnost těch, kteří předkládají zprávy pro zasedání rady a pléna. Podstatně se zlepšila práce komise zeleně. V rámci závazku bylo uskutečněno 8/9 veřejných schůzí, 6/6 plenárních zasedání Měst NV, 72/78 schůzí občanských výborů, 14/21 hovorů a besed s mládeží a 190/215 ostatních akcí.
III) Cílem této části závazku bylo největší a bezplatné zapojení občanů v akcích Z. Na všechny byly uzavřeny socialistické závazky v celkovém počtu 13.613 brigádnických hodin; splněno 7530. Neplnění se projevilo u vodovodu Maršovice, kanalizace Jánská ulice a mateřská škola Žďárská ulice, která nebyla zahájena. Překročeny brigádnické hodiny na stavbě Domu potravin na Gottwaldově ulici. Na neinvestiční výstavbu uzavřen závazek 99.240 hod., splněno 151.091. Práce prováděny na těchto akcích: údržba a úpravy zeleně veřejných prostranství, čistota rybníků, koupališť, vzhledu závodů a jejich okolí, veřejných budov a prostranství, čistota rybníků, koupališť, studní, pomoc při výzdobě města, pomoc zemědělství a pod. Celkový přehled odpracovaných hodin a hodnota díla: Investiční část 16.613/7.530-94.125 Kčs. Neinvestiční část: 99.240/151.091-1,897.472 Kčs. Celkem 112.853/158.621-1,991.597 Kčs. Plán odpracovaných hodin 112.853, skutečnost 158.521, t. j. 140 % plnění. Hodnota díla: plán 1,410.500, skutečnost

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková