O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 156

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

č. 204/09 z 19. X. 1978 k usnesení PÚV KSČ z 15. IX. 1978 k zabezpečení národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1978/1979 v okrese Žďár nad Sáz. Komisi obchodu a cestovního ruchu uložila pravidelně se na každém zasedání zabývat otázkou plynulého zásobování palivy. Vyslovila souhlas s převzetím záštity nad závodem Po stopách Zlaté lyže v r. 1979. Na zasedání 22. listopadu 1978 rada projednala: 1) Výsledky protipožárních dohlídek a stav na úseku požární ochrany v působnosti Měst NV za rok 1978. Vyslovila souhlas, aby oslavy 100. výročí trvání požárního sboru v Novém Městě se konaly pod záštitou rady a aby byl plenárnímu zasedání předložen návrh na udělení Čestného uznání požárnímu sboru k 100. výročí založení. Uložila s. Dobiášovi projednat realizaci návrhů na zlepšení situace na úseku požární ochrany v součinnosti s velitelem požárního sboru a s. Albrechtové upozornit majitele objektů, v nichž byly zjištěny protipožární závady v komínech, aby je rychle odstranili. 2) Činnost zemědělské komise (vzata na vědomí). 3) Činnost komise mládeže a tělovýchovy. Vzata na vědomí a uloženo s. ing. Hošpesovi zabezpečit zpracování investičního úkolu na rekonstrukci Domu pionýrů a mládeže v domě č. 4 na Sekaninově náměstí, dořešit náhradní prostory pro prodejnu nábytku v tomto domě, aby celá budova sloužila pionýrům. 4) Různé. Projednala usnesení rady ONV č. 206/05 z 2. XI. 1978 k provedení řádné roční inventarizace hospodářských prostředků v r. 1978. Vyslovila souhlas s přijetím sdruženého socialistického závazku mezi občanským výborem č. 1 a Měst NV, který nabývá platnosti 22. XI. 1978. Seznámila se se Sbírkou instrukcí ONV č. 11/78.
Ad 4) S. Chmelíček – doporučil zveřejnění socialistického závazku občanského výboru č. 1, který se týká údržby parků a zeleně v jeho obvodu.
Ad 5) Úvodní slovo k předložené zprávě přednesl tajemník (s. Skalník) s. Sedlařík. Cílem socialistického závazku na rok 1978 bylo zdokonalovat práci ve všech oborech společenského a kulturního života našeho města a důsledné naplňování politiky KSČ za splnění závěrů XV. sjezdu strany ve všech ukazatelích. Dále zkvalitnění politickovýchovné práce všech orgánů Měst NV, organizací NF, zapojení občanů do veřejně prospěšné práce a prohloubení důvěry občanů k politice KSČ a socialistického státu. Podstatnou část závazku tvoří podpora akcím volebního programu NF, akcím Z, zkrášlení města a jeho udržování v čistotě. Při plnění závazku byla maximální snaha o neformální hodnocení. Projevila se zvýšená aktivita občanských výborů, uličních organizací KSČ a organizací NF hlavně při zajišťování jarních a podzimních směn. Závazek měl pět tématických celků: I) Politickovýchovná a výchovná činnost. II) Politickoorganizátorská činnost. III) Ekonomická činnost. IV) Neinvestiční část akcí Z. V) Podíl

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková