O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 155

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nosti ve správním území Nového Města na Moravě. Zprávu schválila a uložila komisím zařaďovat tuto problematiku do pracovních plánů a projednávat ji jednou za pololetí ve směru důsledné kontroly plnění úkolů. Také odbory Měst NV musí mít začleněnu tuto problematiku do svých plánů. Projednala usnesení rady ONV č. 176/01 z 29. VIII. 1978 k výsledkům průzkumu činnosti vybraných národních výborů v okrese, který provedla skupina ministerstva vnitra ČSR. Tajemníkovi rada uložila zpracovat podle pokynů rady ONV návrh vlastního opatření k řešení průzkumem zjištěných nedostatků. Projednala usnesení rady ONV č. 193/19 z 5. X. 1978 o úrovni práce s dopisy pracujících a uložila tajemníkovi prověřit a radě předložit zprávu o včasnosti a kvalitě vyřizování stížností, oznámení a podnětů za rok 1977 a 1978, vyhodnotit diskusní vystoupení a interpelace poslanců v zasedáních rady a pléna v těchto letech a posoudit kvalitu vyřízení připomínek z diskuse, prověřit práci s připomínkami z občanských výborů a zabezpečit realizaci bez zbytečných průtahů a ze získaných poznatků připravit vlastní opatření rady ke zkvalitnění vyřizování připomínek, stížností a oznámení občanů. Seznámila se se zajištěním rady ONV č. 196/08 z 5. X. 1978 o Zásadách pro výběr domů, v nichž lze prodávat byty do osobního vlastnictví. V této souvislosti uložila vedoucí finančního a plánovacího odboru pořídit seznam bytů, které by přicházely v úvahu, a občanů, kteří se o byty ucházejí. Na druhé schůzi 8. listopadu 1978 projednala: 1) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za III. čtvrtletí 1978. Vzala je na vědomí a uložila vedoucím odboru finančního a plánovacího a výstavby provést prověrku investic v bytové výstavbě včetně opatření k jejich plnění v r. 1978. 2) Zprávu o činnosti Střediska vrcholového sportu mládeže (vzata na vědomí). 3) Různé. Rada se seznámila se zprávou o činnosti komise Jednotného systému branné výchovy obyvatelstva. Projednala upozornění Okresní prokuratury ve Žďáře nad Sáz. o provedení prověrky v rozhodování komise pro ochranu veřejného pořádku Měst NV. Předsedovi komise s. Kvíčalovi uložila projednat v komisi toto upozornění za přítomnosti prokurátora a zástupce odboru vnitřních věcí ONV a zajistit proškolení členů komise. Seznámila se s usnesením rady ONV č. 198/03 z 19. X. 1978 ke kontrole plnění dlouhodobého programu hospodářské politiky v okrese Žďár nad Sáz. v období 1971 – 1980. Usnesení rady ONV č. 199/16 z 19. X. 1978 k dalšímu soustavnému prohlubování kontrolní funkce plenárních zasedání, rad a komisí národních výborů nad výkonem státní správy u odborů národních výborů. Zmocnila tajemníka koordinací příprav a zpracování komplexního rozboru výkonu státní správy u jednotlivých odborů a komisí Měst NV. Projednala zajištění rady ONV

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková