O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 154

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ocenění okresní a s. Procházková, Zuzulčíková, Böhmová, Ondráčková, Elisová, MUDr. Rýdlová, Bizoňová a Smejkal ocenění Měst NV. 21)

Setkání důchodců
Dne 3. prosince uspořádal Městský kulturní dům, občanské výbory a dechová hudba Osvětové besedy Fryšava v sále Měst KD setkání s důchodci a přáteli dobré hudby. V zábavném programu bylo zařaděno vystoupení dvou oddílů gymnastek TJ Sokol Nové Město, soutěž otázek a odpovědí, rozhovory a seznámení se zajímavými občany. 300 účastníků setkání bylo s programem i s uspořádáním svrchovaně spokojeno. 22)

Nové Město v televizi
Dne 5. prosince v odpoledních hodinách zhlédli majitelé televizorů relaci Náš národní výbor, připravenou jako součást vysílání pro školy pracovníky televize ve spolupráci s žáky a učitelkou IV. B třídy I. ZDŠ s. Mikulcovou, ředitelkou městské knihovny a poslankyní Měst NV s. Buchtovou a s předsedou a tajemníkem Měst NV s. Dobiášem a Sedlaříkem.

Výroční schůze ČČK
Dne 8. prosince se v Městském kulturním domě konala výroční členská schůze ČČK s následujícím programem: Volba návrhové volební komise, zpráva o činnosti a úkoly pro nové funkční období, revizní zpráva, přečtení dopisu ČÚV ČČK k výroční členské schůzi, vystoupení zástupce OV ČSČK, diskuse, volba výboru, revizorů a delegátů na okresní konferenci a schválení usnesení. 23) 

Šesté plenární zasedání Měst NV
Dne 21. prosince 1978 se konalo v Městském kulturním domě VI. od počátku volebního období XII. plenární zasedání Měst NV. Bylo přítomno 35 poslanců (7 omluveno, 5 neomluveno), 3 poslanci ONV (MUDr. Kutal, Sochor a Okurková – 3 omluveni), předseda Měst V KSČ s. Zoubek a 40 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad jednání: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání 26. října. 4) Interpelace poslanců. 5) Vyhodnocení socialistického závazku města za rok 1978. 6) Vyhodnocení závěrů a úkolů Měst NV po XI. plenárním zasedání ÚV KSČ a okresní a městské konference KSČ. 7) Schválení plánu práce rady, pléna a komisí Měst NV na rok 1979. 8) Hodnocení docházky poslanců na plenární zasedání a veřejné akce Měst NV. 9) Diskuse. 10) Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse. 11) Usnesení.
Ad 3) Rada konala tři schůze. Na první 18. října projednala: 1) Zhodnocení letní rekreační sezóny (vzato na vědomí). 2) Zhodnocení Technických služeb Měst NV za letní období a připravenost na zimní období včetně údržby komunikací (vzato na vědomí). 3) Příprava plenárního zasedání (jeho program schválen). 4) Různé: Rada projednala zprávu o plnění „Souboru úkolů na úseku boje proti kriminalitě, při zabezpečení veřejného pořádku, socialistického soužití a upevňování socialistické zákon-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková