O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 152

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

padů a že je nízká účast občanů na plenárních zasedáních. S. Srnský, předseda TJ Sokol: v problematice kriminality mládeže je třeba více zainteresovat rodiče, mládež více organizovat v tělovýchově a získávat více cvičitelů. S. Přibyslavská, vedoucí pionýrské skupiny I. ZDŠ: lépe využívat Městského kulturního domu pro mládež od šesti do čtrnácti let v zimních měsících a zařaďovat více akcí pro tuto mládež do Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. MUDr. Greplová: jsou časté poruchy veřejného osvětlení na Žďárské ulici; k nemocnici není zaveden městský rozhlas. S. Beneš, poslanec Měst NV: účast na směnách NF je malá; ulice Nečasova a Jánská jsou bez osvětlení. S Obr, vedoucí Provozoven Měst NV: kritizuje povolení provozu lunaparku. S. Kvíčala, poslanec Měst NV: je nutné likvidovat dřevěné boudy pod můstkem, které jsou místem nevhodných schůzek různých individuí. S. Zelená, poslankyně Měst NV: vozidla zemědělských závodů znečišťují ulici Za nádražím.
Ad 10) Dotazy zodpověděli s. Dobiáš, ing. Hošpes a Albrechtová. Síť městského rozhlasu byla opravena; pokud někde nefungují ampliony, je to třeba ohlásit Měst NV. Rozšíření sítě bude provedena asi v r. 1980. Mateřská škola Žďárská ulice: provádějí se inženýrské sítě, kanalizace a přívod vody a potom bude zahájena vlastní stavba. Silnice za nádražím nepatří do správy Měst NV; v r. 1980 se počítá se zakabelizováním sítě a bude vybudován chodník. Byl zadán projekt k řádné výstavbě skladu pro propan butan. Přidělování bytů se provádí v souladu se zákonem o bytovém hospodářství. Nad čistotou města by se měli zamyslet občané i závody. Zatím dochází k vykrádání zahrádek, k poškozování majetku sousedů, ničení okrasných keřů a pod.  Je třeba, aby si všichni občané uhlídali krásu našeho města a případné přestupky ihned hlásili Měst NV. V závěru podal s. předseda Dobiáš informaci o zřízení střediska soustředěné péče o staré a přestárlé občany.
Ad 11) Plenární zasedání schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního plenárního zasedání. Bere na vědomí zprávu o činnosti Výboru lidové kontroly, zprávu o plnění Souboru úkolů městských orgánů na úseku boje proti kriminalitě, zabezpečení veřejného pořádku, socialistického soužití a upevňování socialistické morálky a zprávu a zhodnocení Technických služeb Měst NV za letní období a jejich připravenost na období zimní. Ukládá komisím zařaďovat do plánů činnosti dodržování veřejného pořádku v daném úseku a toto projednávat nejméně jednou za pololetí. Radě Měst NV ukládá přijmout opatření, aby odbory Měst NV měly ve svých plánech obsaženu problematiku veřejného pořádku, především řešení a odstraňování příčin, které vedou k porušování socialistické zákonnosti a veřejného pořádku. Potom plenární zasedání odvolává z funkce členku užší komise pro projednávání přestupků

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková