O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 151

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Odbor výstavby Měst NV v součinností s komisí výstavby a s komisí místního a bytového hospodářství a s komisí obchodu a cestovního ruchu. V uplynulém období projednáno ve správním řízení 8 přestupků nedodržování stavebního zákona, z toho u 5 uloženy peněžité pokuty. Na pracovištích jsou prováděny kontroly bezpečnosti práce. Pro zlepšení dopravní bezpečnosti jsou vyměňovány a instalovány nové dopravní značky. Pro zlepšení čistoty města na veřejných prostranstvích osazeno sedmdesát odpadových košů, rozšířena plocha bezprašných komunikací a u řadových garáží umístěny popelnice. Je prováděna pravidelná výměna výbojek u veřejného osvětlení a v r. 1978 vyčištěny kryty osvětlovacích těles. V komisi obchodu a potom v radě Měst NV bylo projednáno stanovení začátku prodeje alkoholických nápojů v pracovní dny od 10 hodin. Opatření bylo realizováno ve všech prodejnách a provozovnách podniku Restaurace a jídelny, Potraviny a Jednota. V závodech veřejného stravování nebyly zjištěny žádné nedostatky v dodržování cen a sortimentu zboží. Prodej alkoholických nápojů osobám mladším 18 let nebyl zjištěn.
   Odbor finanční a plánovací Měst NV s příslušnou komisí. Na schůze rady Měst NV 15. II. 1978 projednána zpráva o stavu správy národního majetku u Měst NV. V měsíci říjnu budou provedeny revize v organizacích, řízených Měst NV. Plnění rozpočtu Měst NV a organizací jím řízených je čtvrtletně kontrolováno finanční a plánovací komisí a výsledky jsou předkládány radě Měst NV. V akci Z jsou finanční prostředky čerpány do výše povoleného limitu a materiál evidován na skladových kartách. Umělecká díla v majetku Měst NV jsou řádně evidována a zabezpečena a k jejich poškození nebo zcizení by mohlo dojít jedině použitím násilí.
   Závěry. Zlepšila se součinnost orgánů v oblasti boje proti negativním jevům a proti narušování veřejného pořádku. Upevnila se spolupráce orgánů Měst NV a Obvodního oddělení Veřejné bezpečnosti. Zvýšila se péče o ochranu národního majetku, spravovaného Měst NV. Přes zlepšení úsilí všech orgánů, jimž byly uloženy „Souborem úkolů“ a přes kladné dílčí výsledky stále ještě jsou na území města zaznamenávány zjevy negativní, kterým je možno zabraňovat. Jsou pro to předpoklady a při zvýšené aktivitě poslanců a všech orgánů Měst NV za pomoci občanů bude možno dosahovat v oblasti veřejného pořádku výsledků stále lepších.
Ad 8) Schválení změny tajemnice komise veřejného pořádku a rozšíření komise pro projednávání přestupků je součástí usnesení z tohoto plenárního zasedání.
Ad 9) Tajemník s. Sedlařík hovořil k práci poslanců, z nichž někteří nedodržují termíny daných úkolů, dále občanských výborů, které by měly lépe informovat občany; že nejsou využívány vlečky pro odvoz od-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková