O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 15

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Slavnostní manifestace na náměstí byla zahájena v 9.20 hod. státními hymnami a uvítacím projevem předsedy městského výboru KSČ s. Bradáče, který zvlášť srdečně přivítal delegaci okresního výboru KSČ, vedenou tajemníkem RSDr. Maštalířským a jejími dalšími členy byli tajemník ONV RSDr. Kosek a pracovnice sekretariátu OV KSČ s. Novotná. Slavnostní projev přednesl s. Maštalířský. Po něm předseda s. Dobiáš přečetl text pozdravného dopisu okresnímu výboru KSČ a stručným proslovem s. Bradáče a Internacionálou byla důstojná oslava Svátku práce v našem městě ukončena. Potom koncertovaly na náměstí dechové hudby a odpoledne se na atletickém stadionu konaly tradiční hry mládeže. Rozhlasové zařízení fungovalo při dopolední manifestaci dobře, bylo krásné počasí a proto i celková nálada účastníků byla slavnostní. Je třeba ještě připomenout, že odpoledne 30. dubna uvedla městskou rozhlas relaci k Svátku práce s projevem zástupkyně ředitelky II. ZDŠ s. Hlouškové, recitací Aldovy básně Komunistické straně (žák školy Picmaus) a s dalšími čísly hudebními a zpěvními a že večer zapáleny vatry, největší u Tří křížů a u chaty Mercedes.

Den Osvobození
  Vzpomínková oslava Dne osvobození provedena tradičním způsobem dne 8. května. V 19. hod. se shromáždila na náměstí dr. I. Sekaniny školní mládež, studenti gymnázia s učni obou našich učilišť a pracující z novoměstských závodů. Účastníci se odebrali v průvodu, v jehož čele nesli student pět věnců, na hřbitov k hrobům pochovaných zde rudoarmejců. Za zvuků smutečního pochodu padlých revolucionářů položeny věnce a po pietním proslovu s. Bradáče Internacionálou byla vzpomínková slavnost ukončena střelbou ze samopalů, dělbuchy a raketami.  
  
Oslava 55. výročí založení KSČ
   Dne 14. května konal se v sále kina slavnostní večer k 55. výročí založení KSČ. Projev přednesl tajemník okresního výboru s. ing. Žák, v kulturní části pořadu vystoupil Pěvecký soubor Svatopluk ze Žďáru nad Sáz., který pod vedením sbormistra s. J. Večeři zazpíval několik budovatelských sborů a dalších skladeb ze svého repertoáru. Sál byl naplněn asi z poloviny, úroveň večera byla vysoká.

   Dne 2. července vyhlásila rada okresního národního výboru ve Žďáře závazné nařízení o přísném šetření s vodou v důsledku dlouho trvajícího sucha a horkého počasí, které ohrozilo zdroje pitné vody a vedlo ke zvýšení nebezpečí vzniku požárů v lesních a polních kulturách.

Zasedání pléna Měst NV
   Dne 8. července se konalo v jednotném klubu pracujících čtvrté plenární zasedání Měst NV. 5) Bylo přítomno 31 poslanců (3 omluveni, 13 neomluveno), poslanec ONV s. Sochor (s. Kosek omluven, s. Hlavatý neomluven), poslankyně KNV s. MUDr. Rýdlová a 10 občanů. Zasedání zahájil a řídil místopředseda Měst NV s. Mádle. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulého poslance a člena rady Měst NV s. Rudolfa Svačiny. Pořad jednání: 3) interpelace, 4) zpráva ze zasedání rady, 5) hlavní směry práce Měst NV po XV. sjezdu

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová