O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 149

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

plénem Měst NV 24. XI. 1976 a obsahuje úkoly na tomto úseku do r. 1981. Jejím cílem je projednat úroveň a účinnost plnění přijatých opatření jako součást komplexního zabezpečování našeho podílu na celkovém vývoji kriminality a zhodnotit úsilí příslušných orgánů na tomto úseku, informovat radu a plénum o přestupcích projednávaných v r. 1977 a v první polovině 1978 v komisi pro ochranu veřejného pořádku a na základě projednání návrhů a připomínek poslanců stanovit další efektivní postup v plnění dlouhodobých úkolů.
Obvodní oddělení veřejné bezpečnosti. Má dobrou spolupráci se společenskými organizacemi NF, vedoucími závodů a podniků a s občanským aktivem. Při oslavách významných výročí a kulturních nebo sportovních akcích nedošlo k hrubému narušení veřejného pořádku. Jednotka pomocné stráže Veřejné bezpečnosti má 24 členů a její činnost lze hodnotit dobře; je v ní zapojeno dost starších soudruhů a bylo by třeba zapojit mladší. V oblasti ochrany majetku v socialistickém i soukromém vlastnictví je využíváno preventivních opatření (požárovost, havárie apod.). Jsou prováděny protipožární kontroly. K požáru s větší škodou došlo v hodnoceném období pouze v Jihomoravských dřevařských závodech. Za období od 1. I. do 31. VIII. 1978 bylo komisi ochrany veřejného pořádku při Měst NV postoupeno 17 přestupků převážně proti socialistickému soužití; třetina byla spáchána pod vlivem alkoholu. Pokud jde o kriminální trestnou činnost, spácháno 21 trestných činů a 7 přečinů. V 9 případech se jednalo o násilnou trestní činnost, v ostatních o majetkové trestné činy. Značný podíl na páchání trestných činů má alkoholismus. Při srovnání s minulým rokem jeví se pokles trestní činnosti spáchané mladistvými. Situace v silničním provozu nedoznala změn. Došlo k 15 malým nehodám, při 3 došlo ke zranění osob. Za porušení pravidel silničního provozu postiženo 156 řidičů; v 7 případech zadržen řidičský průkaz pro požití alkoholu před jízdou. Vývoj kriminality neukazuje nárust, ale negativně se projevuje růst kriminálních činů pod vlivem alkoholu a recidiva.
Městský výbor Národní fronty. Organizace NF jsou vedeny k tomu, aby aktivně napomáhaly v boji proti nezákonným společenským jevům. Uspořádaly 26 besed ke kriminalitě, alkoholismu a toxikománii. Převzaly patronáty na úpravami a udržováním veřejných prostranství. Organizace Českého svazu žen a Československého Červeného kříže se zabývají problémy výchovy nezletilých, zejména dětí cikánského původu a z narušených rodin. Při pořádání všech akcí tanečních zábav organizacemi NF je dbáno na dostatečný počet pořadatelů.
Městský výbor SSM. Organizace uskutečnily besedu s právníkem, psychologem a pracovníkem Veřejné bezpečnosti o kriminalitě mládeže, o jejich příčinách a způsobech, jak jí předcházet. Ve spo-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková