O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 148

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Z toho hnědé uhlí požadavek 260.000 q – vyřízeno 142.800; ostatní uhlí 25.000 q – vyřízeno 18.000. V Novém Městě, Maršovicích a Pohledci: počet domácností 1.269, zálohově vykryto 923, nevyzásobeno vůbec 346. Zásobování je přednostně prováděno pro občany přestárlé, nemocné a důchodce v požadovaném sortimentu. Podnik se snaží zmírnit nepříznivou situaci vykládkou a dovozem uhlí z cílových vlaků z Brna a Jihlavy a dovozem uhlí nákladními auty ČSAD z Mostu. Opatření však nejsou dost účinná. Uhlí je dodáváno v dostatečném množství sortimentu hnědého uhlí a v omezeném množství koksu a černého uhlí. Brikety nebyly v letních měsících dodány vůbec.
Ad 6) Zprávu o činnosti Výboru veřejné kontroly zpracoval a přednesl předseda výboru s. Bořil. Činnost výboru je zaměřena na kontrolní funkci organizací, řízených Měst NV. Při prověrkových akcích spolupracuje s komisí sociální a s komisí obchodu a cestovního ruchu. O všech akcích je informována rada Měst NV. Schůze se konají jednou za měsíc s 90% účastí členů poslanců i aktivistů a účastní se jich tajemník s. Sedlařík. Předseda výboru se čtyřikrát účastní aktivů na Okresním výboru lidové kontroly a jedenkrát na KNV. Namátkově provádějí členové výboru prověrky u stánkových obchodů, v obchodech s potravinami, hlavně pokud jde o fondy zboží, především masa a masných výrobků. Některé prověrky jsou opakovány, aby se zjistilo, zda dochází k nápravě. Prověrky se setkaly s dobrými výsledky. Některé významnější akce: v listopadu 1977 prověrky při prodeji kakaa a koření, v prosinci prověrka ve Sběrných surovinách a obchodech, v lednu 1978 ve školních jídelnách a stížností a podnětů z řad občanů, v březnu prověrka péče o rodinu a děti v rodinách závadových, v Klubu mládeže a v mateřské škole v Pohledci, v květnu v pekárnách, řešení stížností na předražování květin v Komunálních službách a prověrka čistoty města, v červnu připravenost koupaliště a služeb na letní sezónu a prověrka požárního útvaru), v červenci zápis dětí do mateřských škol a povolovací řízení různých kulturních akcí správním odborem Měst NV, v srpnu obchody s potravinářským zbožím, Benzina a akce Z a v září požární útvar a stížnosti občanů podaných na Měst NV.
Ad 7) Zpráva o plnění úkolů orgánů Měst NV, Obvodního oddělení veřejné bezpečnosti, MV NF a Měst V SSM na úseku boje proti kriminalitě, při zabezpečování veřejného pořádku, socialistického soužití a upevňování socialistické zákonnosti ve správním území Nového Města na Moravě. Zpracovala ji vedoucí správního odboru s. Albrechtová ve spolupráci s komisí pro ochranu veřejného pořádku Měst NV a z podkladových materiálů odborů a příslušných komisí Měst NV. Úvodní slovo přednesl tajemník s. Sedlařík. Zpráva je kontrolou plnění úkolů, obsaženém v Souboru, projednaném a schváleném

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková