O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 147

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

mena s plánem veřejných oslav ve městě do konce r. 1978 a se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/1978.
Ad 4) Poslanec Chmelíček: žádá informace o postupu stavby mateřské školy na Žďárské ulici, o podzimních směnách NF, co je se stavbou skladu plynu propan butan, o kritice přidělování bytů, o možnostech informací občanů a občanských výborů a ještě o některých dalších problémech. Poslanec Minář: je špatná slyšitelnost městského rozhlasu a co je s rozšířením jeho sítě. S. Sedláček: chodníky na sídliště byly dvakrát připraveny pro asfaltování, ale dosud nejsou hotové.
Ad 5) Zprávu přednesl předseda komise výstavby s. Kafka. Technické služby Měst NV mají osmnáct pracovníků. Údržbu městských komunikací zajišťuje šest pracovníků, kteří se starají o čistění města, o pomoc při akcích Z, o údržbu parků, čistění města po zimním posypu, o výzdobu města, sečení zelených ploch, výstavbu kanalizace a místních komunikací. K dispozici mají dva vozy Kuka. Svozovou oblast tvoří vedle Nového Města ještě šestnáct obcí a hotel SKI, celkem 5.240 popelnic. Skládka odpadků v bývalém lomu Petrovice. Je zajištěno oplocení a buldozer na urovnávání skládky. Provozní objekty: středisko garáží měst NV je společné pro provozovny Měst NV a Technické služby; provádějí se v něm i menší opravy a údržba všech vozidel a mechanismů. Pracovní doba začíná v 5,30 a končí ve 14 hod. V rámci komplexnosti byly v plánu KBV komunikace Beranice, Holubka, Sportovní ulice, Brožkův kopec, vodovod a kanalizace na Brožkově kopci. Přes nedostatek pracovních sil lze letošní rok pokládat za velmi úspěšný. Připravenost Technických služeb na zimní období. Odstraňování sněhu bude prováděno Bělorusem s čelní radlicí a traktorem s radlicí tažnou. Je přislíbeno dodání posypového vozu; budou-li finanční prostředky, letos, jinak v lednu 1979. Posyp chodníků bude řešen tak, že Okresní podnik bytového hospodářství bude požádán o zajištění čištění a posypu před domy ve vlastní správě. Všichni majitelé domů budou upozorněni na včasné odstraňování sněhu a posyp chodníků. Bude zajištěn odvoz sněhu z velmi úzkých míst ve městě. Od 1. prosince 1978 bude vypracován rozpis služeb na soboty a neděle s jmenovitým určením pracovníků. Počet pracovníků čtyři, z toho dva řidiči a dva pracovní obsluha. Včasné odstraňování sněhu a posyp komunikací bude záviset také na občanských výborech a majitelích obytných domů. Údržbu veřejného osvětlení provádí jeden pracovník.
Zásobování občanů a organizací tuhými palivy je zajišťováno ve městě a v okolí Uhelnými sklady n. p., sklad Nové Město na Moravě. Oblast má mimo město 51 obcí a obsahuje 5600 domácností, 5 kotelen Okresního podniku bytového hospodářství, 1 kotelnu Uranových dolů, nemocnici a 369 organizací a podniků. Zásobování zajišťuje 17 pracovníků, 6 nákladních aut a nakladač a vykladač uhlí. Situace v zásobování uhlí není dobrá. K 30. září 1978 zněl požadavek spotřebitelů na 25.825 tun.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková