O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 145

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

koncepce činnosti Sboru pro občanské záležitosti v Novém Městě, schválené usnesením rady Měst NV č. 1081 76 z 25. VIII. 1976, projednat možnost individuálního vítání do života a kladení kytic novomanželů k pamětným místům revolučních a národních tradic a zkvalitnit řízení sekcí sboru pro občanské záležitosti kontrolou jejich práce a hodnocením. Seznámila se se zajištěním rady ONV č. 174/01 ze 24. VIII. 1978 ke zprávě o zhodnocení práce národních výborů s mladými občany. Uložila tajemníkovi a vedoucí správního odboru vyhodnotit v prosinci práci Měst NV s mladými občany a zprávu předložit radě a okresnímu národnímu výboru. Doporučila školské a kulturní komisi a komisi pro mládež a tělesnou výchovu seznámit se se Zásadami vlády ČSR pro další postup práce národních výborů s mladými občany. Projednala dopis Základní organizace požární ochrany v Pohledci ve věci rozšíření požární zbrojnice a doporučila odevzdat dopis odboru výstavby k zařadění stavby do plánu na rok 1979. Vyslovila souhlas s návrhem Pamětní medajle Měst NV a s přijetím zahraničních delegací u příležitosti konání 8. ročníku Poháru veletržních měst v Novém Městě na Moravě. Na schůzi 20. září rada projednala: 1) Hodnocení činnosti komise obchodu a cestovního ruchu (vzato na vědomí). 2) Zprávu o stavu zásobování tuhými palivy k 31. VII. 1978, zpracovanou komisí obchodu a cestovního ruchu z podkladů předložených Uhelnými sklady (vzata na vědomí). 3) Různé. Rada byla informována o průběhu vyřizování registrace stavby mateřské školy na Žďárské ulici. Schválila do funkce inspektora veřejného pořádku důchodce s. Milana Kotláře s účinností od 12. září 1978 a do funkce vedoucího inspekce veřejného pořádku s. Václava Leinvébra s účinností od 1. ledna 1979. Projednala zajištění podzimních směn NF a uložila vedoucímu odboru výstavby a odboru finančního a plánovacího připravit podmínky pro masovou účast občanů na stavbách akcí Z, připravit pro občany, občanské výbory a poslance informační letáček k organizaci směn, připravit zaměření neinvestičních prací v ochraně zeleně, životního prostředí, odpadových surovin a pomoci zemědělským závodům a zabezpečit technickou pomoc mechanizací a dopravním parkem Technických služeb a provozoven Měst NV. Vedoucí správního odboru uložila připravit podklady pro týdenní hlášení výsledků směn NF, tyto sumarizovat a v termínu hlásit ONV. Tajemníkovi Měst NV sjednotit postup odborů Měst NV na řešení hlavních úkolů a pracovní cestou řešit operativní úkoly pro řádné zabezpečení podzimních směn a podíl poslanců na agitačních dnech. Rada schválila opatření ke sjednocení postupu orgánů Měst NV v oblasti pracovně právních vztahů v kulturně osvětových zařízeních Měst NV (Městského kulturního domu, Horáckého muzea, knihovny a kina). Dále zajištění účasti na oslavách Dne Československé lidové armády na Cikháji 6. října 1978, opatření rady ONV č. 178/01 ze 7. IX. 1978 k zabezpečení významných

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková