O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 143

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

OV KSČ a předseda MěstNV s. Vladislav Dobiáš, který v něm podal podrobný přehled o stavu plnění přijatého volebního programu Národní fronty pro současné volební období. Diskusní příspěvky se týkaly havarijního stavu čistoty odpadních a povrchových vod ve městě, odvozu materiálu ze Sběrných surovin, průjezdu motorových vozidel středem města, mezinárodní politické a hospodářské situace, ideové výchovy občanů, akcí v letošním Měsíci československo-sovětského přátelství a ještě řady dalších problémů města a jeho obyvatelstva. Vysoce hodnotné bylo diskusní vystoupení tajemníka s. Novotného. Účast na schůzi byla neobyčejně veliká. 16)

Oslava 60. výročí vzniku Československa

Dne 25. října uspořádal Měst V KSČ, Měst V NF a Měst NV v Městském kulturním domě Slavnostní večer k 60. výročí vzniku Československa a 10. výročí schválení zákona o čsl. federaci.  Byl zahájen státními hymnami a přivítáním předsedou Měst V KSČ s. Zoubkem. Slavnostní projev měl předseda ONV ve Žďáře nad Sáz. s. Ing. Pospíšil. V kulturním pořadu zahrála na klavír učitelka lidové školy umění s. M. Popovičová Janáčkův Lístek odvanutý a brněnští umělci profesorka Mandíková a prof. Grumlík recitovali ukázky z románu sovětského spisovatele Bezimenského a z Malikova románu s tématikou osvobození naší vlasti sovětskou armádou v r. 1945. Slavnostnímu večeru bylo přítomno 290 našich spoluobčanů. 17)

Páté plenární zasedání Měst NV

Dne 26. října se konalo v Městském kulturním domě XII. (v tomto roce V.) plenární zasedání Měst NV. Bylo přítomno 33 poslanců (7 omluveno, 7 neomluveno), 3 poslanci ONV (Sochor, Okůrková, Ing. Šulc – 3 neomluveni), poslanec KNV s. Knap a 78 občanů. Zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad jednání. 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání 31. srpna. 4) Interpelace poslanců. 5) Zajištění zimního období na úseku technických služeb a jejich zhodnocení za uplynulé období. 6) Činnost Výboru lidové kontroly. 7) Činnost komise veřejného pořádku. 8) Změna ve funkci tajemnice komise veřejného pořádku a rozšíření komise pro projednávání přestupků. 9) Diskuze. 10) Zodpovědění dotazů z interpelace a z diskuze. 11) Usnesení.

Ad 3) Rada konala čtyři schůze. Na první 23. srpna projednala: 1) Hospodářské výsledky Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1978. Zprávu vzala na vědomí a uložila vedoucí finančního a plánovacího odboru věnovat zvýšenou pozornost čerpání prostředků a limitů na akce Z, o čerpání pravidelně informovat radu, sledovat vývoj čerpání výdajů a příjmů, zabezpečit kontrolu ve finanční komisi a z porušování kázně vyvozovat důsledky. Vedoucímu odboru výstavby uložila zabezpečit zpracování harmonogramu postupu prací na prodejně potravin v Gottwaldově

Rok: 
Přepsal/a: 
Tereza Wolkerová