O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 122

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

rady ONV č. 269/18 k zabezpečení realizace nově schválených zásad pro uzavírání pojistných smluv o pojištění osob organizacemi. Na schůzi 15. února 1978 rada projednala: 1)Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za rok 1977, 2) Zajištění oslav 100. výročí trvání I. základní devítileté školy v Novém Městě a 3) Zhodnocení činnosti brigád socialistické práce v rámci Měst NV  - zajištění rady ONV č. 188/01 z 25. 8. 1977. Vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 12/06 z 26. 1. 1978 k přechodným úsporám některých hospodářských závazkových vztahů v dodávkách a odběru elektřiny, topných plynů a tuhých paliv, kontrolní zprávu o činnosti brigád socialistické práce, zprávu o zajištění oslav 100. výročí I. ZDŠ, zprávu o výsledku hospodaření Měst NV a organizací jím řízených v r. 1977 a doporučila ji předložit plenárnímu zasedání ke schválení. Schválila opatření rady Měst NV  č. 10/01-78 ve věci propagační a agitační činnosti k 30. výročí Února a k hlavním masově politickým akcím v I. pololetí 1978, opatření rady Měst NV 11/04-78 k zajištění usnesení rady ONV č. 8/16 ve věci schvalování zahraničních cest občanů v oblasti Měst NV, zápis o provedení inventarizace základních prostředků, DKP a materiálových zásob k 31. XII. 1977. Inventura proběhla ve dnech 27. - 31. prosince 1977 jak ve správě Měst NV, tak  zálohových organizací. Dále udělení čestného uznání rady Měst NV v kolektivu pracovníků Studené kuchyně Restaurací a jídelen, rozšíření komise výstavby o s. ing. Prudkého místo s. Majera, který se z města odstěhoval, návrh mimořádných odměn pro pracovníky Provozoven za rok 1977 ve výši 32.000 Kčs a plán Jednotného systému branné výchovy na r. 1978. Uložila předsedovi Měst NV projednat s TJ Sokol odstranění lyžařského můstku. Dále rada projednávala běžné organizačně technické otázky, prováděla kontrolu usnesení z předcházejících schůzí rady. Písemné zprávy projednávané radou tvoří přílohu k zápisu o schůzích pléna a jsou uloženy u sekretářky s. Komárové.
Ad 4) Poslankyně Měst NV s. Zelená upozornila na nevhodnost použití vody z Vírské přehrady pro kojence a malé děti, pro které se musí voda dovážet ze Zubří. Poslanec s. Houdek upozornil na to, aby se při opravách a adaptacích budov přihlíželo k původnímu vzhledu budov.
Ad 5) Výklad k plnění úkolů na úseku sociálně zdravotním a o činnosti příslušné komise od voleb v r. 1976 podala její předsedkyně s. Jebavá. Komisi tvoří předsedkyně, tři poslanci a třináct aktivistů. Byla rozšířena o pětičlenný aktiv péče o děti a rodinu, jehož předsedou je MUDr. Galuška. Komise zasedá jednou za měsíc, účast je 80%. Péče o staré občany se provádí rozdělováním jednorázových příspěvků a měsíčními příspěvky

Rok: 
Přepsal/a: 
Milan Hiesböck