O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 121

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ad 3) Zprávu o činnosti rady přednesl místopředseda Měst NV s. Kafka. Rada zasedala čtyřikrát, na první schůzi dne 28. prosince 1977 projednala zhodnocení práce rady, pléna a komisí Měst NV, jednotný pán kulturně výchovné činnosti a zprávu o činnosti občanského výboru v Maršovicích. Zprávy vzala na vědomí. Dále schválila jednotný plán kulturně výchovné činnosti jako závaznou směrnici pro kulturně výchovnou práci ve městě v r. 1978 a jmenný seznam pomístního názvosloví tratí v katastrálním území Nového Města na Moravě, Maršovice a Pohledec. Potom byla rada seznámena se základními údaji plánu a rozpočtu Měst NV na rok 1978 a projednala návrh na zrušení Jednotného klubu pracujících a zřízení Městského kulturního domu. Oba návrhy doporučila ke schválení plenárnímu zasedání Měst NV  dne 29. prosince 1977. Na druhé schůzi dne 11. ledna 1978 projednala rada 1) Rozbor stížností za rok 1977, 2) Zajištění Závodu Zlatá lyže Českomoravské Vysočiny, 3) Rozpis prováděcího plánu a rozpočtu Měst NV a jeho zařízení na rok 1978, 4) Zprávu o vývoji kulturně výchovné práce a zájmové činnosti a úkoly pro tuto oblast v působnosti Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě a 5) Návrh na schválení Statutu a organizačního řádu Městského kulturního domu, návrh na kádrové obsazení a další nezbytné úkoly pro zajištění činnosti a provozu tohoto kulturního zařízení. Vzala na vědomí předloženou zprávu o došlých stížnostech (v této souvislosti udělila důtku s. Kvíčalovi za nesprávné vystupování v restauraci Panský dům) a zprávu o zajištění závodu Zlatá lyže. Uložila vedoucím odborů Měst NV vytvářet soustavné předpoklady pro plynulé plnění plánovaných úkolů a rovnoměrné a hospodárné čerpání rozpočtových prostředků; s. Poláchové, pracovnici Městského kulturního domu, zpracovat a předložit správnímu odboru pracovní řád tohoto domu. Schválila hlavní směry kulturně výchovné práce a zájmové umělecké činnosti a úkoly pro tuto oblast, Statut a organizační řád Měst KD, zrušení stávajícího Jednotného klubu pracujících a rozpis plánu a rozpočtu Měst NV  na rok 1978. Na třetí schůzi dne 1. února 1978 rada projednala: 1) činnost komise sociálně zdravotní, 2) Úroveň poskytovaných služeb místního hospodářství v oblasti města, 3) Zabezpečování akcí Z, projekty, dokumentaci, a výkup pozemků a 4) Dopis OV KSČ k požární problematice. Vzala na vědomí zprávu o činnosti komise sociálně zdravotní a zprávu o zajištění akcí Z v r. 1978. Schválila usnesení č. 8-01/78 k odstranění závad uvedených v zápise z prověrky Okresní inspekce požární ochrany z 12. I. 1978, opatření Měst NV č. 6-01/1978, týkající se hlavních úkolů orgánů Měst NV v Novém Městě na Moravě v péči o staré občany města a výjezdy do zahraničí novoměstských občanů. Konečně projednala rada zajištění

Rok: 
Přepsal/a: 
Milan Hiesböck