O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Pro výstavbu obchodního střediska bylo nutno přemístit autobusové nádraží z náměstí Komenského na náměstí dr. I. Sekaniny. Rada vyslovila souhlas se zájezdem poslanců Městského národního výboru a kulturních pracovníků na představení Národního divadla v Praze u příležitosti 100. výročí položení základního kamene k jeho budově. Na návrh školství a kulturní komise převzala rada záštitu nad slavnostním koncertem Pěveckého a hudebního odboru Smetana při příležitosti 50. výročí založení Pěveckého a hudebního spolku Smetana a rozhodla, aby dirigentu dr. Josefu Mikulcovi a pěveckému sboru bylo uděleno čestné uznání za mnohaletou a obětavou práci na poli hudby a zpěvu v našem městě. Schválila také návrh letopisecké komise, aby městský kronikář dr. Josef Mikulec  vypracoval jmenné rejstříky k svazkům městských kronik za odměnu 500 Kč. Na schůzi rady dne 7. listopadu podána zpráva o hospodaření Městského národního výboru a jím řízených organizaci za tři čtvrtiny roku 1969 a došlá pošta. Tato zpráva byla také přednesena na tomto plenárním zasedání. Projednán a schválen návrh odboru výstavby na vyplacení cílové prémie ve výši 6 000 Kčs za předčasné splnění montáže konstrukce do restaurační části hotelu Černý rybník. Dále rada seznámena s přípisem tajemníka Krajského národního výboru v Brně, který se týká výzvy Ústředního výboru Komunistické strany Československa a výzvy Městského národního výboru v Kroměříži k rozvinutí pracovní iniciativy k  25. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Rada výzvu přijala; podklady budou zpracovány tak, aby mohly být schváleny na příští schůzi pléna. Poslední schůze rady se konalo 21. listopadu s pořadem hodnocení výstavby a údržby města a dílčí soutěže národních výborů k 25. výročí osvobození, příprava plenárního zasedání a došlá pošta. První dva body jednání rady byly také na pořadu plenárního zasedání. Rada projednala přípis tělovýchovné jednoty Sokol o tom, že v r. 1970 bude v Novém Městě vzpomenuto 80. výročí počátků lyžování, 70. výročí závodníka Josefa Německého a 100. výročí založení Sokola. Dále Sokol navrhl, aby bylo pořízeno příležitostné poštovní razítko s textem Sto let tělovýchovy, Sportu a (tělovýchovy) turistiky v Novém Městě na Moravě a obálky a korespondenční lístky s grafickou úpravou akademického malíře Jiřího Šebka. Rada vyslovila souhlas. V závěru byla rada informována o výsledku jednání u předsedy Okresního národního výboru ve Žďáře o uvolnění funkcionářů. Jedním z bodů tohoto jednání bylo hodnocení poslanců Městského národního výboru po stránce politické a pracovní. Rada se usnesla, aby každý poslanec vypracoval svoje politické hodnocení za dva poslední roky podle kritérií, které mu budou doručeny, a hodnocení poslance bude doplněno zhodnocením jeho práce v národním

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová