O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 97a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

klubu pracujících a dotázat se Krajské správy ministerstva vnitra v Českých Budějovicích, zda by propůjčila budovy pionýrského tábora mimo sezonu rekreace pionýrů. Pokud jde o postup prací na výstavbě rekreačního střediska Černý rybník, konstatoval s. předseda, že v současné době je provedena stavba konstrukce restaurační části a obezděna soklovým kamenem. V kotelně byly osazeny dvě cisterny a provedeno stropní zastřešení. Na hlavní části hotelu se dokončuje vyzdění druhého patra. Pro letošní rok bylo plánováno prostavět na této akci 3,5 milionu. Počítá se s tím, že z této sumy bude převeden jeden milion pro rok 1970. Nepodařilo se ani po intervenci u Krajského národního výboru zajistit pojízdný jeřáb, což velmi brzdí postup stavby, snad bude přisunut na jaře 1970. Projednány dále tři návrhy na územní řešení sídliště u zastávky, doporučena alternativa č. 2, vystavená v holičství na náměstí dr. I. Sekaniny. K ostatním otázkám výstavby bylo uloženo vedoucímu odboru výstavby vypracovat harmonogram, který bude předložen na radě ke schválení a na jehož podkladě bude stavební úřad budoucí výstavbu realizovat. Dále rada informována o zajištění výstavby obchodního střediska na Komenského náměstí. Potíže byly s opatřením náhradního bytu občanu Petrovi, jehož dům určen k demolici. Ke dni zasedání pléna je asanace všech tří domů vyřešeno a možno přistoupit k předání staveniště. Radě předložen návrh na zřízení třetího odboru, a to rozdělením odboru správního na odbor výstavby a odbor správní. Rada projevila souhlas a prozatímním vedením odboru správního pověřila matrikáře s. Havlíčka. O schválení třetího odboru byl požádán Okresní národní výbor ve Žďáře. Na schůzi rady dne 24. října projednána činnost sboru pro občanské záležitosti a podána informační správa o postupu výstavby obchodního střediska a došlá pošta. K prvnímu bodu podal zprávu předseda sboru pro občanské záležitosti s. J. Večeřa. Výbor má osm členů a jeho činnost byla Okresním národním výborem hodnocena kladně. Jako jediný na okrese nepotřeboval náš sbor pomoc okresního poradního sboru. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku zajistil sbor devět pořadů Vítání dětí do života s počtem 96 dětí,  93 sňatků, 6 životních jubileí a obřad odevzdání občanských průkazů pro 206 žáků základních devítiletých škol. Sboru se přes mnohaleté úsilí nepodařilo zřídit ve spolupráci s místní odbočkou Spolku přátel žehu urnový háj. Projektová a rozpočtová dokumentace je hotová a háj má být v akci za pomoci členů spolku zahájena v r. 1970. Pokud jde o výstavbu obchodního střediska, informována rada o tom, že je kompletně vypracována projekce, která byla odevzdána Uranovému průmyslu v Dolní Rožínce, který bude investorem.  Vypracována vzájemná smlouva o sdružené výstavbě organizacemi Drogerie Jihlava, Potraviny Žďár, Textil Brno a Obuv Gottwaldov. Stavba má být dokončena v květnu 1971.

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová