O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 96b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

národního výboru za účasti 24 poslanců a 30 občanů, což je účast proti jiným schůzím pléna značná. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva předsedy o činnosti rady od posledního zasedání pléna, zpráva o výsledcích hospodaření Městského národního výboru a jím zřízených organizací za tři čtvrtiny r. 1969, zpráva z úseku výstavby a údržby města za rok 1969, dílčí hodnocení soutěže k 26. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, diskuse a usnesení.
Kontrolu usnesení z posledního zasedání pléna provedl zástupce tajemníka MěNV s. Špinar, který oznámil, že všechny body usnesení byly splněny.
Zprávu o činnosti rady přednesl předseda MěNV s. R. Dvořák. Rada konala v tomto období pět řádných schůzí. Na zasedání dne 19. září se zabývala plánem investiční výstavby na rok 1970, zajištěním provozu Jednotného klubu pracujících a došlou poštou. Do plánu investic zařadil Městský národní výbor částku 2 391 000 na provedení akcí, z toho na komunikace 1 640 000, na kanalizaci 415 000, vodovod 192 000 a elektrické osvětlení 144 000. V plánu komunikací se uvažuje o ulicích J. Německého, Dukly, O. Blažíčka, Brožkova kopce, autobusového nádraží, Pohledce a Maršovic. Mimoto se plánuje nákup strojního zařízení pro provozovny a technické služby Městského národního výboru a školské zařízení ve výši 950 000. Návrh plánu byl předložen Okresnímu národnímu výboru ve Žďáře s požadavkem krytí finančních prostředků. Pokud jde o Jednotný klub pracujících, zabývala se rada dohodou mezi n.p. Chirana a Městským národním výborem a převedením klubu do správy MěNV. Podle této dohody požaduje Chirana s odborovými orgány úhradu ve výši 83 000 za inventář klubu, budova se bezplatně převádí na Městský národní výbor. Provoz klubu je nedotčen a bude upraven podle nově vypracovaného statutu k 1. lednu 1970. Rada dohodu schválila a projevila souhlas s proplacením částky za vybavení. Konečně jednala rada o vyvlastnění domu čp. 69 majitelů Jaroslava Šauera a Hedviky Benešové, rozhodla uplatnit  vyvlastnění jejich nemovitosti a požádat Okresní národní výbor ve Žďáře o vydání rozhodnutí o tom. Na druhé schůzce dne 10. října se rada zabývala hodnocením Junáka, postupem výstavby rekreačního střediska Černý rybník, územní připraveností na stavbu nového sídliště pod zastávkou a došlou poštou. Zprávu o činnosti Junáka podal s. N. Mesenský. V organizaci je 200 chlapců a děvčat. Poskytnuté finanční prostředky od Městského národního výboru byly použity na zařízení letního tábora v Podolí, jehož se zúčastnilo 140 dětí. Činnost Junáka je omezena pro nedostatek vhodné místnosti, kde by se mohl tak velký počet organizovaných dětí vyžívat. V současné době má Junák k dispozici Mercedes, která však nedostačuje. Rada doporučuje projednat možnost dočasného shromažďování v Jednotném

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová