O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 95b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Provozovny vykázaly celkové tržby ve výši 1 936 000, zisk 187 000. Plánovaný zisk je 600 000 a očekává se jeho zvýšení, pro něž jsou reálné předpoklady. Dnes jsou provozovny poměrně dobře vybavené a prosperující a po finanční stránce jsou významným přínosem pro hospodaření Městského národního výboru.
Zprávu o stavu výstavby města podal vedoucí odboru s. Marek. Hlavní její body jsou zapsány v kapitole výstavba města na 105. stránce této kroniky.
O stavu zemědělských prací a o splnění výrobních plánů novoměstských zemědělských závodů informoval poslance předseda zemědělské komise s. Břečka. Výtah z jeho zprávy je zapsán na 106. stránce této kroniky v kapitole zemědělství.
Na zahájení diskuse poukázal s. Břečka na malou účast a slabý zájem občanů o práci Městského národního výboru. Diskusní příspěvky byly pouze dva: jeden se týkal čistoty města a pořízení plánku města s označením ulic, škol a veřejných budov, který by sloužil orientaci jeho návštěvníků, a druhý odstranění tabulky u viaduktu, zakazující skládku odpadků.
V usnesení schválilo plénum všechny přednesené zprávy a uložilo radě Městského národního výboru zajistit zpracování a vydání orientačního plánu města a čistotu města, hlavně pokud jde o znečišťování ulic jednotlivými městskými organizacemi.
Dne 1. října byla svolána do Jednotného klubu pracujících schůzka bývalých členů městské odbočky Svazu československo sovětského přátelství k obnovení činnosti, přerušené srpnovými událostmi v r. 1968. Dostavil se na ni okresní tajemník SČSP s. Mucha spolu s okresním tajemníkem Národní fronty s. Sýkorou. Na schůzku se dostavilo pouze třináct bývalých členů. Byli přítomni také dva důstojníci Sovětské armády z posádky v Havlíčkově Brodě.
Dne 1. listopadu uspořádala Místní odbočka Sdružení protifašistických bojovníků a partyzánů zájezd  do Pasek u Proseče k uctění památky 25. výročí hrdinné smrti generála Svatoně a jeho pobočníka, novoměstského rodáka kapitána Eduarda Sošky.
Měsíc československo sovětského přátelství byl zahájen jako v dřívějších letech 6. listopadu v předvečer 52. výročí Velké říjnové socialistické revoluce kulturním večerem v sále Jednotného

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová