O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 94a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Další informování rady se týkalo výstavby obchodního střediska, pro něž je už hotova ocelová konstrukce a návrh na výkup rodinných domků paní Jelínkové, Buchtové, Bulánkové, Šírové, Svobodové a Gebauerové za účelem demolice; k výkupu těchto domů dala rada souhlas. Na schůzi rady dne 15. srpna byly na pořadu jednání výsledky hospodaření Městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven a došlá pošta. Zpráva o hospodaření byla podána také na tomto plenárním zasedání. V došlých spisech se jednalo o žádost Olgy Pavlíčkové o vrácení domu čp. 122 do soukromého vlastnictví (rada k tomu souhlas nedala) a obdobná žádost Jana Trojana o vrácení domu čp. 223 (ani k tomu rada souhlas nedala s připomenutím, že o věci může být znovu jednáno, až bude postaveno obchodní středisko). Poslední zasedání rady se konalo 29. srpna a jednáno na něm o připravenosti začátku školního roku na všech novoměstských školách, o stavu zemědělských prací a připravenosti zemědělských závodů ve městě na podzimní práce a došlá pošta. K prvnímu bodu podal zprávu předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina; hlavní její body jsou zapsány v kulturní kapitole na 100./2 stránce této kroniky. O druhém bodu pořadu podal zprávu předseda zemědělské komise s. J. Břečka. Dále jednala rada o žádosti akademického sochaře Arnošta Košíka o uvolnění bytu po zemřelé paní Vomelové v domě rodiny Košíkové čp. 30 a části tohoto bytu pro jeho výtvarnou práci a obdobnou žádost n.p. Chirana a malíře Jindřicha Zezuly o uvolnění místnosti v domě čp. 351. Rada rozhodla v prvním případě ve prospěch sochaře Košíka a ve druhém ve prospěch Chirany. Posledním bodem jednání na této schůzi rady byla diskuse o zápisu, pořízeném dne 27. srpna 1969 a týkajícím se dohody mezi Městským národním výborem a Tělovýchovnou jednotou Sokol v záležitosti umístění náhradních sportovních zařízení za plochy zabrané pro výstavbu města. Rada projevila s dohodou souhlas až na bod sedmý, týkající se nově vybudované komunikace za stávajícím stadionem. V tomto prostoru se totiž podle výhledového plánu uvažuje o vybudování plaveckého bazénu. Na všech zasedáních rady byla vypracována usnesení a projednána ustanovení Sbírky instrukcí Okresního národního výboru ve Žďáře.
Zprávu o hospodaření Městského národního výboru a organizací jím zřízených za první pololetí 1969 podali s. V. Beneš a F. Krotký. První z nich konstatoval, že plán vlastních příjmů je plněn rovnoměrně. K plnění přispěla hlavně domovní daň, která je již splněna a je předpoklad   

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová