O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

sena připomínka k zásobování města ovocem a zeleninou, které je nedostatečné. Rada uložila obchodní komisi, aby bylo využito nabídek k prodeji ovoce a zeleniny od jednotných zemědělských družstev i soukromníků, kteří do města přijíždějí. 5) Projednat s Městským národním výborem, příslušnými komisemi a zainteresovanými organizacemi dobudování veřejného osvětlení a udržování jej ve stálé pohotovosti. 6) Zajistit, aby již od začátku r. 1969 se podíl investic na údržbu, opravy a zřizování městských komunikačních sítí zvýšil minimálně o padesát procent. Zajištěno, že tento podíl se zvýšil v prvním pololetí 1969 o šedesát procent. 7) Uskutečnit společnou schůzku představenstev stavebních bytových družstev s cílem vytvořit jeden celoměstský orgán, který by zajišťoval družstevní výstavbu.  Provedeno a zřízeno jedno stavební družstvo s názvem Chirana. 8) Pokračovat podle plánu v dobudování rekreačního střediska Černý rybník, kde situace není zatím příznivá. Průběh stavby je opožděn, protože Pozemní stavby nemají dostatečně zajištěn stavební materiál a mechanizaci. Dále projednán na této schůzi rady plán práce její a pléna na druhé pololetí r. 1969, otázka vrácení domu čp. 201 manželům Gregorovým do soukromého vlastnictví (zamítnuto), žádost Místní jednoty Československého svazu požární ochrany, aby rada vyslala na oslavy 90. výročí založení sboru své zástupce (určeni soudruzi Dvořák, Břečka, Mareček a Mádle) a přispěla k zaplacení stejnokrojů (hodnota asi 7.000 Kčs) a na vydání propagačního materiálu (3.000 Kčs) rada žádosti vyhověla) a konečně požadavek Domovní správy na zakoupení auta Barcas v hodnotě.; k zakoupení dán radou souhlas. Na zasedání rady dne  25. července projednána zpráva o činnosti místního lidového soudu za uplynulé období, stav výstavby městských zařízení a došlá pošta. Zprávu o místním lidovém soudu podal za jeho předsedu předseda Městského národního výboru s. B. Dvořák. Byla vzata na vědomí s připomínkou, aby byla projednána s náčelníkem Veřejné bezpečnosti a aby soud věnoval více pozornosti pořádku a dohledu v obvodu města. Stav výstavby městských zařízení je zahrnut v programu tohoto zasedání pléna a bude přednesen samostatně. Předseda MěNV s. Dvořák informoval radu, že Komunální služby přebírají od Okresního průmyslového podniku v Bystřici nad Pern. provozovnu stolařství na Malé ulici; rada projevila souhlas. Potom se rada zabývala novou vyhláškou Sbírky zákonů, která vešla v platnost dnem 1. června 1969 a týká se ceny pozemků na stavbu rodinných domků. Rada rozhodla, aby za pozemky, které byly přiděleny stavebníkům před 1. červnem 1969, zaplatili tito 4,80 za 1 m2 a od data nové vyhlášky Kčs za m2.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková