O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 93a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

v pondělí, projednávány především záležitosti, týkající se oslav 75. výročí založení střední školy, otevření nové základní devítileté školy a úpravy areálu školy a města. Rada byla v těchto záležitostech v neustálém spojení s vedoucími pracovníky Městského národního výboru, stavebních závodů a s komisí pro uspořádání oslav. Na schůzi 23. června provedla konečné zhodnocení příprav a zjistila, že všechny plánované akce jsou natolik připraveny, že mohou být uskutečněny bez jakýchkoli potíží. Na téže schůzi projednána také příprava plenárního zasedání Městského národního výboru, které pro naléhavé úkoly jiné bude nutno odložit z června na příští měsíc. Dále jednala rada o žádosti manželů Gregorových o vrácení domu č. p. 201 do soukromého vlastnictví. Rozhodnuto vyšetřit u Restaurací a jídelen jejich názor na vrácení domu a podle toho potom rozhodnout. Na žádost Komunálních služeb rozhodla o úpravě platu jejich ředitele. Dále se usnesla vyhovět žádosti Střediskové rady Junáka o poskytnutí příspěvku na zřízení stanového tábora v Podolí; chváleno 6.000 Kčs. Dne 11. července se konalo společné zasedání rady Městského národního výboru s Městským výborem KSČ, řízené s. Chaloupkem. Na pořadu jednání bylo zhodnocení průběhu oslav 75. výroční založení střední školy (hlavní body zapsány v části věnované oslavám na 91/b stránce této kroniky), koncepce rozvoje investiční výstavby, plán práce rady a pléna Městského národního výboru na druhé pololetí r. 1969, vyřízení došlé pošty a volné návrhy. Pokud jde o koncepci rozvoje investiční výstavby a kontrolu plnění akčního programu Městského výboru Komunistické strany Československa z října 1968, usneseno: 1) Od září 1969 uvést do provozu novou základní devítiletou školu a společně s radou Městského národního výboru se podílet na jejím kádrovém a organizačním zajištění (provedeno). 2) Neodkladně zahájit intenzivní práce na vybudování obchodního střediska ve středu města ze sdružených prostředků obchodních organizací (potíže jsou s opatřením náhradních bytů, s financováním a zařazením stavby do plánu). 3) Začít pracovat na přípravách k výstavbě kulturního střediska, které by svou kapacitou a kulturním i společenským vybavením odpovídalo počtu obyvatel našeho města. K datu této schůze rady je vypracována studie prováděcího projektu, k němuž mají být ještě zpracovány připomínky odborníků. Není zatím vyjasněna otázka financování. K Zajištění obou velkých akci byla zvolena komise ve složení Bohuslav Dvořák, František Krotký, František Končený, Václav Novák a Jan Chaloupek. 4) Služby, které poskytují provozovny Městského národního výboru (Komunální služby, cihelna, kamenolom), budou přednostně poskytovány občanům našeho města. Vzne-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková