O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 91b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

který se vtipným uspořádáním těšil velké pozornosti přihlížejících obyvatel města. Zatím se ve 14 hodin shromáždilo na volejbalových hřištích u sokolovny velké množství účastníků slavnostní i občanů našeho města, kteří měli zájem o odpolední veselici. Dobrá dechová hudba, řízená L. Čížkem, vesele vyhrávala do tance i k poslechu a také bohatý bufet, darovaný příznivci školy, přispěl k dobré náladě přítomných. Po veselici se hodně účastníků vracelo už do svých domovů, ale přesto jich ještě hodně zůstalo na večerní studentské divadelní představení, v němž členové dramatického kroužku reprizovali úspěšný muzikál P. Dostála a R. Pogody Výtečníci. Provedení mělo vysokou úroveň a všem se velmi líbilo.
Na závěr třeba připomenout, že pro každého účastníka oslav byl připraven upomínkový grafický list s původním dřevorytem akademického malíře Jiřího Šebka a že poštovní zásilky byly razítkovány příležitostným razítkem.
Velmi odpovědně a pečlivě připravené a úspěšně provedené jubilejní oslavy nesporně prokázaly tyto skutečnosti: Že novoměstská střední škola plnila po celou dobu svého trvání své odpovědné vychovatelské a vyučovatelské poslání a že tedy její zřízení bylo potřebné a nutné a že i pro dobu současnou i budoucí má její existence plné oprávnění. Dále to, že všichni, kdo prošli jejími učebnami jako profesoři, abiturienti a žáci, chovají ke své škole hlubokou úctu a lásku, kterou prokázali tak velikým zájmem o slavnosti i účastí na nich. Konečně i to, že také dnes má lidospráva představovaná Městským národním výborem, ke škole, za jejíž zachování ve městě v posledních letech tak usilovně bojovala, velmi dobrý vztah a dává jí podle svých finančních možností vše, co potřebuje. A stejně tak i obyvatelstvo města ve své převážné většině zájmem o slavnosti i pomocí prokázalo, že má k novoměstské střední škole vztah kladný. Kéž by tomu tak bylo i vždy v letech budoucích.
Na schůzi rady Městského národního výboru dne 11. července, konané společně s Městským výborem KSČ bylo provedeno zhodnocení příprav a průběhu oslav. Učinil tak předseda Městského výboru KSČ s. Chaloupek, který ocenil úspěšný průběh, vyzvedl dobrou práci a úsilí všech, kdož se na zajištění oslav podíleli, a srdečně poděkoval řediteli gymnasia R. Svačinovi, předsedovi Městského národního výboru s. B. Dvořákovi a radě MěNV za největší zásluhy a zdárný průběh slavností. K nedopatřením patřilo

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková