O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 88b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

reservy. Rozpočet na rok 1969 činí 320.000; je ovšem otázka, jestli Okresní národní výbor ve Žďáře bude tuto částku krýt. Veškeré úkoly komise byly v ro. 1968 splněny a její práci možno hodnotit kladně.
Projednání Statutu Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě. S jeho obsahem jehož plné znění je v příloze k zápisu č. 2 o schůzi pléna Městského národního výboru, konané dne 15. května, seznámil poslance předseda MěNV s. B. Dvořák, který blíže vysvětlil podstatu některých jeho článků a v záběru požádal plénum o jeho schválení. Poslanci připomínek neměli a tak byl Statut jednomyslně schválen. Má 44 článků. V1. podána stručná historie města a dnešní stav (počet obyvatelstva, poměry hospodářské, životní úroveň obyvatelstva a předpoklady dalšího vývoje). 2. Postavení Městského národního výboru. 3. Obecná působnost Městského národního výboru. 4. Působnost na úseku plánování. 5. Na úseku finančního hospodaření a správy majetku. 6. Na úseku územního plánování. 7. V tvorbě ochrany životního prostředí. 8. V oblasti výstavby města. 9. Na úseku hospodaření s bytovým fondem a nebytovými prostory. 10. Na úseku vodního a lesního hospodářství. 11. Na úseku energetiky, plynofikace a telekomunikací. 12. Na úseku dopravy. 13. Na úseku místní výroby a služeb. 14. Na úseku obchodu a veřejného stravování. 15. Na úseku cestovního ruchu a rekreace. 16. Na úseku zemědělství. 17. Na úseku školství a péče o děti. 18. Na úseku kultury a informací. 19. Na úseku tělovýchovy a sportu. 20. Na úseku péče o zdraví lidu. 21. Na úseku sociálního zabezpečení a pracovních sil. 22. Na úseku vnitřní správy. 23. Projednávání důležitých rozhodnutí s občany. 24., 25. a 26. Jednání plenárního zasedání Městského národního výboru. 27., 28. a 29. Rada Městského národního výboru. 30., 31., 32., 33. a 34. Komise Městského národního výboru. 35., 36. a 37. Odbory Městského národního výboru. 38. Občanské výbory a jiné aktivy. 39. Poradní sbory a pracovní komise. 40. a 41. Vztahy Městského národního výboru k státním orgánům a společenským organizacím působícím v obvodu města. 42. Vztah Městského národního výboru k hospodářským, družstevním a ostatním organizacím řízeným ústředně. 43. a 44. Městský znak, barvy, čestné občanství a jiné pocty.
Diskusní příspěvky se týkaly výstavby nové základní devítileté školy a zda v ní bude dostatek vody, informace o připravovaných, oslavách 75. výročí založení střední školy v Novém Městě na Moravě, kanalizace na Žďárské ulici, čistoty města (ulice u mlékárny, popelnice u věžových domů, odvážení popela) úpravy Hájkovy ulice a pracovních sil

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková