O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku a připraven pořad jednání plenárního zasedání. K prvnímu bodu podal zprávu předseda komise s. K. Mádle.  Od podání poslední zprávy na plenárním zasedání projednala komise 32 případů, pohovorů a stížností. Ve třech případech udělila pokuty, v jednom náhradu škody, v jednom veřejnou důtku, ve dvou napomenutí, dva případy odevzdány zaměstnavatelům k projednání v jejich kompetenci a v ostatních případech se komise spokojila s pouhým projednáním. Na svých schůzích projednávala komise také různá opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti ve městě, hlavně na parkování motorových vozidel a zajíždění aut na chodníky, Obvodnímu oddělení Veřejné bezpečnosti v Novém Městě na Moravě. Rada navržená opatření schválila a kladně zhodnotila činnost komise. Projednány přípravy oslav Svátku práce a Dne osvobození. Na schůzi rady přítomný náčelník Sboru národní bezpečnosti s. Mareček byl požádán, aby Veřejná bezpečnost více dohlížena na dodržování pořádku ve městě, především na sídlištích. Na páté schůzi rady (7. května) zhodnocena činnost občanských výborů, bytové komise a Místní jednoty Československého svazu požární ochrany. Zprávy o občanských výborech přednesli jejich předsedové. Práci výborů hodnotila rada vcelku kladně. Z nedostatků uvádím tyto: výbor na sídlišti si stěžoval na stav skládek, špatný stav komunikací hlavně u samoobsluhy a váznoucí odvoz popela. Ve věci čištění města bude třeba výhledově počítat se zavedením mechanizace, t.j. se zakoupením čistícího vozu. Zpráva o činnosti bytové komise přednesl její předseda s. Novák. Od podání poslední zprávy na schůzi pléna Městského národního výboru konala komise čtyři schůze při průměrné 75 % účasti členů. K datu 7. května je evidováno 119 žádostí o byty. Jsou rozděleny podle naléhavosti. Za první čtvrtletí letošního roku bylo zapsáno do seznamu žadatelů osmnáct uchazečů; bylo ohlášeno 43 volných bytů, z toho 30 získaných výstavbou a 13 z fluktuace. 37 z nich bylo přiděleno podle pořadníků podnikových, 4 jako byty náhradní a jeden byt ponechán vlastníku domu pro ubytování jeho vdané dcery. Provedena a schválena jedna výměna bytu. Zprávu o činnosti požárního sboru podal s. Chlubna. Sbor se letos zaměřuje především na přípravu oslav 90 výročí svého založení. V rámci oslav bude provedeno požární cvičení za součinnosti sousedních sborů. Plní se současně i úkoly

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková