O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 87a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

příprav oslav 75. výročí založení střední školy uložila rada Místnímu hospodářství provést opravu fasády na budově Domovní správy, sklenářství, na rodném domě Jana Štursy a na tělocvičně základní devítileté školy. Bude upraveno zbořeniště po Zezulákově domě na rohu Komenského náměstí a Brněnské ulice a upraven štít sousedského domu. S. Marek pověřen vypracováním harmonogramu všech těchto prací s udáním termínů, vypracováním hospodářských smluv a zajištěním projektů. V rámci akce podpoření výroby stavebních materiálů dal Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sáz. našim provozovnám 70.000 na stavbu sušáků cihel; druhý postaví provozovny z vlastních prostředků. Tělovýchovná jednota Sokol nabídla Městskému národnímu výboru, aby převzal do vlastnictví budovu sokolovny, kterou nemůže dále udržovat. Záležitost bude radou projednána později. Radě konečně předložen ke schválení Doplněk dohody o hmotné zainteresovanosti Komunálních služeb na rok 1969/1970. Dohoda se má upravit podle nových účetních směrnic a nikoliv, jak tomu bylo dříve, podle hrubého důchodu. Člen rady s. Novák v této souvislosti připomněl, že je třeba zlepšit charakter služeb v zájmu obyvatelstva a nehledět jenom na prosperitu a zájem Komunálních služeb. Jediným bodem jednání druhé schůze rady (28. března) bylo projednání návrhu Statutu Městského národního výboru v Novém Městě na Mor. Členové rady byli informováni o formě statutu a jeho významu a pak byl návrh odevzdán jednotlivým členům rady k podrobnějšímu prostudování. Znova o návrhu Statutu jednáno na této schůzi pléna. Na pořadu jednání třetí schůze rady (11. dubna) bylo projednání spolupráce s Národní frontou a činnost na úseku komunikací a výstavby. K prvnímu bodu podal zprávu předseda Městského výboru Národní fronty s. František Vyplašil. Zmínil se o tom, že se výbor Národní fronty sešel s radou Městského národního výboru na společné schůzce, na níž projednány zásadní otázky. Městský výbor Národní fronty pracuje v tomto složení: František Vyplašil – předseda, Vladimír Hamerník – místopředseda, Emil Šustr – zástupce Čsl. strany lidové, dr. František Vojanec – zástupce Čsl. strany socialistické, Milan Kotlář – zástupce Socialistické akademie, Eva Svačinová – zástupkyně Čsl. svazu žen a Emil Novák – zástupce zemědělců. Dále se předseda Národní fronty zmínil o potížích při informování občanstva prostřednictvím městského rozhlasu, který je nedostačující a v některých čtvrtletích města buď není instalován, nebo je neslyšitelný, v problémech mládeže a o bytových potížích mladých manželství. Poněvadž Okresní správa spojů fedruje rozhlas po dráze a dosavadní sítě městského rozhlasu nehodlá rozšiřovat, budou do té doby, než bude otázka definitivně vyřešena, zprávy vyvěšovány ve skříňkách. Rada byla seznámena s předběžným projektem kulturního domu, který má být postaven na místě staré sokolovny. Na čtvrté schůzi rady (18. dubna) hodnocena

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková