O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 86b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

koncertovaly na náměstí hudby a odpoledne bylo tradičně věnováno radovánkám dětí. Večer byla v jednotném klubu pracujících prvomájová veselice.

Dne 5. května převzal v Brně ředitel n. p. Chirana s J. Zoubek za přítomnosti zástupců společenských organizací státní vyznamenání. Za zásluhy o výstavbu, které vedení n. p. Chirana a kolektivu pracujících propůjčil na návrh vlády president republiky s. L. Svoboda. Vysoké státní vyznamenání bude jistě vedení i všemu osazenstvu závodu pobídkou vytrvat na započaté cestě a usilovnou prací dosahovat dalších úspěchů.

dne 15. května se konalo v sále Jednotného klubu pracujících druhé veřejné zasedání pléna Městského národního výboru v tomto roce. Zahájil je a řídil místopředseda s. Josef Břečka. Bylo přítomno 22 poslanců (17 neomluveno) a 18 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady, zpráva o připravenosti na zahájení akcí dle plánu na rok 1969 včetně projektů a materiálu, postup na výstavbě budovy základní devítileté školy, činnost komise sociálně zdravotní, projednání Statutu Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě, diskuse, volné návrhy a schválení usnesení.
Kontrolu usnesení z posledního zasedání pléna provedl zástupce tajemníka MěNV s. Špinar, který konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny.
Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna přednesl předseda s. B. Dvořák. Rada konala v tomto období pět schůzí. Na první (3. března) měla na pořadu projednání připravenosti zahájení akcí podle plánu na rok 1969 včetně zajištění projektů a materiálu a činnost komise sociálně zdravotní. obě zprávy byly předneseny na tomto plenárním zasedání. Rada dále seznámena s obsahem došlé pošty a Sbírky instrukcí Okresního národního výboru ve Žďáře č. 4 a 5/69. Provedení stanovených tam úkolů zajistili pracovníci aparátu Městského národního výboru. Projednán stav silníce – křižovatky u nádraží; akce zajištěna u Jihlavských silnic a práce budou provedeny do 30. června 1969. ČSD přislíbily, že na přejezdu budou letos konečně blinkry. Silniční vývoj v Novém Městě nabídl Městskému národnímu výboru, že by vlastním nákladem provedl některou komunikaci ve městě. Rada rozhodla provést takto silnici k jatkám až po most k Dukelské ulici. Další část bude provedena v rámci vybavenosti nového sídliště. V rámci

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková