O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

služeb Uranových dolů v Dolní Rožínce. Prodány tři domy s dvanácti bytovými jednotkami. Plán tržeb ani nákladů nebyl splněn. Tržby v nájemném proto, že rada Městského národního výboru snížila Komunálním službám nájemné z nebytových prostor, a náklady pro nedostatek uhlí. V r. 1968 zaznamenáno 220 změn v nájemném (pro stěhování nebo změny v počtu rodinných příslušníků. Mzdový fond překročen o 36.000. Nebyl splněn plán údržby (nešťastné komíny na sídliště u nádraží). V kotelnách prováděny v létě větší údržby. Problém bude s vytápěním nové školy. Rada proto uložila s. Markovi a Heřmanskému zajistit v termínu od 31. srpna 1969 plynulý přísun tepla a teplé vody do nové školy z kotelny III. ať už instalací čtvrtého kotle nebo prozatímní úpravou podkotlí, jak bylo navrženo topenáři ze Žďáru.
Zprávu o činnosti a hodnocení školské a kulturní komise podal její předseda Rudolf Svačina. Podstatné její části jsou zapsány v kapitole u kulturní činnosti na 99. stránce této kroniky. Zprávu o výsledcích hospodaření a plnění dodávek novoměstských zemědělských závodů v r. 1968 přednesl předseda zemědělské komise s. Josef Břečka. Její důležitější části jsou zapsány v kapitole o zemědělství na stránce této kroniky.
Diskuse byla velmi bohatá. Úvodem k ní byla zpráva předsedy MěNV s. B. Dvořáka a předsedy Městského výboru KSČ s. J. Chaloupka o návštěvě delegace našeho města u presidenta republiky s. Ludvíka Svobody dne 28. ledna tohoto roku. S. Chaloupek vyzvedl hlavně to, že je pro město vyznamenáním, že president republiky přijal záštitu nad oslavami 75. výročí založení střední školy v našem městě, když jinak přijímá záštitu pouze nad akcemi rázu celostátního nebo mezinárodního. Toto vyznamenání by mělo být pro všechny občany pobídkou, aby se podíleli na přípravách oslav a dali město do vzorného pořádku. Diskusní příspěvky se týkaly osvětlení Stromu republiky, které tam zůstalo až do konce února, čistoty a úpravy města, postavení laviček, jarního úklidu města, udržování zelených ploch a porostů (doporučeno pokutovat ty, kteří zelené plochy a porosty ničí), vožení smetí pod rybník Klečkovec, hospodaření Městského národního výboru v r. 1968 a zisků provozoven.
V závěru schůze přečteno a jednomyslně schváleno toto usnesení: Schvaluje se plán náplně plenární zasedání Městského národního výboru v r. 1969 a na representační úpravu vestibulu budovy národního výboru. Radě se ukládá převzít záštitu nad oslavami 75. výročí založení střední školy v Novém Městě a spolupracovat při zajištění důstojného průběhu těchto oslav. To se týká jarního úklidu, důkladného vyčištění ulic a veřejných prostranství a jejich úpravy hlavně v blízkosti budov, a to do 15. června. k úklidu je třeba vyzvat Národní frontu a všechny úřad y a podniky.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková