O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 85a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

3.925,908,12 (zvýšené výdaje provozoven, čištění města, veřejné osvětlení, místní hřbitov, bytová péče). Kapitola 40. – bytová a občanská výstavba: výdaje 672.000/679.441. Tyto výdaje se týkají komplexní vybavenosti bytových jednotek a jsou kryty subvencemi od Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. Provedeny tyto akce: kanalizace na Brožkově kopci (438.554), komunikace Na výhledech (181.784,90), rozšíření elektrické sítě v Pohledci (36.134) a v Maršovicích (14.527).
Další rozpočtované příjmy: daň z obratu 165.000/163.869,88, daň zemědělská 21.000/20.223,50, daň z příjmů obyvatelstva 8.000/7.217,70, daň domovní 110.000/112,211, 59, správní poplatky 17.000/25.408, podíl od státních a průmyslových organizací 952.000/1,039,188,21, dotace z vyššího rozpočtu 524.000/524.000, subvence 772.000/865.043, převody z fondu reserv 1,849,033,70, příjmy z prodeje bytů 10.000, místní poplatky 3,400,20, pokuty 3200, úroky 8.956,63, úvěr od Státní spořitelny 155.373,86. Úhrn všech příjmů za rok 1968 10.322.537,20, výdajů 9,797,837,24. Výsledek rozpočtového hospodaření 524.699.96, zůstatek fondu reserv a rozvoje 314.394,22. Stav peněžních prostředků k 31. XII. 1968 839.094,18.
Zpráva o hospodaření provozoven Městského národního výboru, Komunálních služeb a Domovní správy za r. 1968. Provozovny vykázaly v r. 1968 tyto zisky: cementárna 15.000, cihelna 178.000, kamenolom 145.000, doprava 24.600, bělorus 55.800, pískoviště 4.300, různé 76.200, celkem 501.000. Hospodaření provozoven nutno hodnotit kladně; nesmí se ale zapomínat na investice. Plán produkce cihel na rok 1969 činí 1,000.000 až 1,200.000 kusů. Komunální služby: celkové hospodaření jednotlivých provozoven bylo lepší než v roce loňském (1967). Přesto ale stále ještě je to málo na odvody a příděly fondům. Ztrátu vykazuje taxislužba v důsledku prováděné generální opravy vozu. Změny ve výsledcích hospodaření ovlivnilo také zvýšení cen v podniku, které činilo 106.000. Tržby od obyvatelstva činily 105.000. Investice ani dotace nebyly, přesto se ale podařilo získat od Městského národního výboru 25.000 na auto a od Okresního národního výboru ve Žďáře 39.000 na nový skleník v zahradnictví. Komunální služby převzaly investorskou činnost na akci Černý rybník. V minulém roce byly všechny prostředky na tuto akci profinancovány. Odvody byly splněny. Zlepšilo se věkové složení pracovníků; několik se jich vrátilo z vojenské služby a někteří starší pracovníci odešli do důchodu. Nábor učňů byl splněn, inventarizace zásob byla provedena a vše shledáno v pořádku. Během roku byly pouze dvě reklamace, týkající se chyb ve fakturaci. Proti loňskému roku se nijak nezlepšilo zásobování materiálem. Byla zajištěna i zimní zaměstnanost hlavně pro stavební obory. Bude nutno rozšířit počet klempířů a stavební četu. Domovní správa. V r. 1968 nepřibyly domovní správě žádné nové bytové jednoty. Nevyřešena je dosud otázka 145 bytů převzatých v r. 1968 od Sociálních

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková