O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 84a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

 

rovněž částkou 200 Kčs na akci lyžařských závodů dělí. Rada posoudila a schválila návrhy ing. arch. Jana Krumla na úpravu vstupu a vestibulu budovy Městského národního výboru. Při projednávání otázky výstavby kulturního střediska řešena otázka, kam uložit sochařskou pozůstalost po národním umělci Vincenci Makovském, deponovanou zatím v sokolovně, která se bude bourat. Rada přijala názor, že by mohla být tato pozůstalost nejvhodněji umístěna v budově kina v prostoru za promítacím plátnem. S. ing. Nosek, ředitel lesnického odborného učiliště v našem městě, informoval na této schůzi členy rady, že výstavba budovy nového učiliště je zajištěna a bude pravděpodobně snaha rozšířit je o odborné učiliště Chirany a národního podniku Sport. Podle jeho informací byl by zájem zřídit v Novém Městě na Moravě první ročník pražské fakulty vysoké školy pedagogické směru v oboru lesnictví. Ředitel střední všeobecné vzdělávací školy R. Svačina oficiálně oznámil radě uspořádání Oslav 75. výročí založení střední školy v Novém Městě na Moravě ve dnech 28. a 29. června a současně požádal o převzetí záštity nad těmito oslavami. Rada záštitu ochotně převzala. Dále s. Svačina sdělil, že podle předběžných informací z nadřízených školních orgánů není v podstatě námitek proti pojmenování naší střední školy školou Vincence Makovského. Rada řešila také otázku dlouhotrvajícího nevykonávání funkce tajemníka Městského národního výboru s. Fr. Skalníka, způsobené nemocí. Rozhodla, aby funkcí tajemníka byl pověřen pracovník MěNV s. Špinar, jakmile dnem 1. dubna 1969 odevzdá svoji dosavadní funkci s. Krotkému. Na pořadu zasedání rady 7. února 1969 bylo hodnocení práce školské a kulturní komise v r. 1968 a hodnocené práce komise zemědělské a hospodaření závodů. Obě zprávy byly předneseny na plenárním zasedání 27. února. Dále se rada zabývala postupem prací na nově budované základní devítileté škole a úpravou okolí budovy střední všeobecně vzdělávací školy a nové školy u příležitosti oslav 75 výročí založení reálky. S. Svačina informoval radu o tom, že akademický malíř Jiří Šebek připravuje v současné době nové dřevoryty pohledů na Nové Město na Moravě, a navrhl, aby Městský národní výbor některé odkoupil a využil jich jako darů. Rada vyslovila s návrhem souhlas. Dále seznámena rada s obsahem 2. a 3. čísla Sbírky instrukcí ONV ve Žďáře a oznámením Místní jednoty požární ochrany, že připravuje na 26. a 27. července 1969 oslavy 90. výročí založení hasičského sboru v našem městě. Vyhověla také její žádosti o převzetí záštity nad těmito oslavami a rozhodla odevzdat sboru i jednotlivých zasloužilým členům při této příležitosti čestná uznání. Na čtvrté schůzi rady dne 14. února 1969 projednány zprávy o finančním hospodaření Městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven. Rada se dále zabývala výkupem domu paní L. Padrtkové, který je určen k demolici

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková