O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 83b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a schválení návrhu usnesení.
Kontrolu usnesení z posledního plenárního zasedání Městského národního výboru provedl jeho předseda, s. Bohuslav Dvořák, který konstatoval, že všechny body usnesení byly splněny. Pokud jde o 14. bod usnesení, týkající se vztyčení Stromu republiky v našem městě, informoval předseda přítomné o výsledku akce. Občané darovali 5.100 Kčs, závody asi 15.000 Kčs; sebraný obnos byl odeslán na konto Dětské vesničky SOS. V této souvislosti oznámil dále s. předseda, že na posledním zasedání pléna Městského národního výboru v loňském roce nabídlo Jednotné zemědělské družstvo Pohledec bezplatně pozemek na výstavbu Dětské vesničky. Návrh byl předložen Jihomoravskému krajskému národnímu výboru v Brně, který však sdělil, že v první etapě výstavby bude vybudována první Vesnička SOS někde na jižní Moravě; to však nevylučuje možnost vybudovat další vesničku na Českomoravské vysočině.
Od posledního zasedání pléna Městského národního výboru, konaného 28. listopadu 1968 konala rada čtyři schůze. První (28. prosince 1968) byla výjezdním zasedáním rady v Pohledci a na pořadu jednání měla pouze jeden bod, a to směrný územní plán města, k němuž podal výklad předseda komise pro výstavbu, s. Mareček a vedoucí stavebního úřadu s. Marek. Návrh směrného plánu byl bez připomínek členů rady schválen. Druhé zasedání rady se konalo 17. ledna 1969 a mělo na pořadu jednání projednání plánu práce rady a pléna Městského národního výboru na první pololetí 1969, hodnocení soutěže k 50. výročí vzniku Československé republiky a výkaz o složení Městského národního výboru a hodnocení jeho činnosti r. 1968. Podle usnesení rady byly oba plány práce schváleny s dodatkem, že podle potřeby mohou být doplněny. Pokud jde o výsledky soutěže k 50. výročí vzniku Československé republiky, sdělil předseda, že plán byl ve všech ukazatelích překročen a že je tedy možné hodnotit soutěž kladně. Rada byla seznámena s přehledem o uskutečněných schůzích pléna Národního výboru, rady a komisi jakož i s účastí a prací poslanců MěNV v r. 1968, kterou lze hodnotit až na malé výjimky celkem kladně. K práci komise plánovací připomněl její předseda s. Zpěvák, že komise už vlastně neexistuje, protože byla sloučena s komisí finanční. Obdobné připomínky podal také předseda zemědělské komise s. J. Břečka. Rada dále seznámena se Sbírkou instrukcí Okresního národního výboru ve Žďáře č. 1/1969. Na žádost Tělovýchovné jednoty Sokol rozhodla se rada přispět částkou ve výši 600 Kčs na věcné ceny pro vítěze Mistrovství Československé socialistické republiky v lyžování, částkou 200 Kčs  studentskému plesu a Občanskému výboru v Maršovicích

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová