O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 83a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

Politický život a činnost Městského národního výboru

Dne 23. ledna 1969 dostalo se našemu městu veliké cti. Na základě pozvání Městského národního výboru a Městského výboru KSČ, adresovaného prezidentu republiky a čestnému občanu našeho města, Ludvíku Svobodovi, došla z kanceláře prezidenta republiky radostná zpráva tohoto obsahu: „Sdělujeme Vám, že prezident republiky, s. Ludvík Svoboda vyhověl vaší žádosti a přijme delegaci Vašeho města ve čtvrtek 28. ledna v jedenáct hodin na Pražském hradě.“ Ihned byly vykonány nezbytné přípravy, opatřeny důstojné dary a v časných ranních hodinách 28. ledna odjela do Prahy osobními auty delegace v tomto složení: Bohuslav Dvořák, předseda Městského národního výboru, Jan Chaloupek, předseda Městského výboru Komunistické strany Československa, František Vyplašil, předseda Městského výboru Národní fronty, Rudolf Svačina, předseda školské a kulturní komise Městského národního výboru, MUDr. Regina Rýdlová, poslankyně České národní rady a Jaroslav Boháč, člen Městského výboru KSČ. Delegaci doprovázela poslankyně Národního shromáždění za náš volební obvod, Marie Meluzínová. Delegace byla na Hradě srdečně přijata; odevzdala s. prezidentovi dary, zůstala s ním téměř hodinu ve velmi přátelském a neformálním rozhovoru a nakonec upřímně pozvala s. prezidenta k návštěvě našeho města. Podle sdělení členů delegace po návratu z Prahy zanechalo setkání s prezidentem republiky u všech nezapomenutelný dojem a zážitek.

V neděli 9. února se konala v Jednotném klubu pracujících výroční členská schůze Místní odbočky Společnosti přátel žehu. Po zprávách o činnosti odbočky a referátu zástupce ústředí jednáno o zřízení urnového háje v našem městě.

Dne 27. února se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna Městského národního výboru, první v tomto roce. Bylo přítomno 23 poslanců, 16 nepřítomno a neomluveno; dále přítomno 28 občanů. Schůzi zahájil a řídil místopředseda Městského národního výboru s. J. Břečka, který seznámil přítomné s pořadem jednání. Hlavní body: kontrola usnesení z posledního plenárního zasedání, zpráva o činnosti rady MěNV, zpráva o hospodaření Městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven MěNV, hodnocení činnosti komise kulturní, zpráva o činnosti komise zemědělské, diskuse

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová