O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vedle bloku H na Malé ulici. Před dokončením je také stavba telefonní ústředny ve Štursově ulici. Pokračuje soukromá výstava 18 rodinných domků na Brožkově kopci a 18 rodinných domků na Beranici.

Zemědělství. V neděli 19. ledna uspořádala Místní organizace zahrádkářů v sále Jednotného klubu pracujících přednášku odborníka p. Huňáčka z Brna o vyšších výnosech ovoce v našem kraji. Zajímavou přednášku vyslechlo mnoho zájemců.
Na schůzi pléna městského národního výboru, konané dne 23. února, přednesl předseda zemědělské komise J. Břečka zprávu o hospodaření novoměstských zemědělských závodů v r. 1967. V Novém Městě na Moravě jsou tři závody, a to státní statek a jednotná zemědělská družstva v Maršovicích a v Pohledci. Obhospodařují 1.150 hektarů zemědělské půdy, z toho 772 ha půdy orné. Odchodem do důchodu se snižuje počet pracovníků a mladých sil je nedostatek. Dík zlepšující se mechanizaci (závody mají obilné a bramborové kombajny, vazače slámy a další) daří se zvládnout všechny zemědělské práce kvalitně a včas. Zlepšuje se poměr družstevníku ke společnému majetku. Odměny mají stoupající tendenci. Zvyšuje se dojivost krav, hektarové výnosy a přírůstky u skotu a prasat. Například v jednotném zemědělském družstvu v Maršovicích byl hektarový výnos žita 30 q, v Pohledci 30,6 q, pšenice v Maršovicích 32,6 q, brambor v Pohledci 252 q z hektaru. V rostlinné výrobě se všechny závody vyrovnaly se státním nákupem a mají vyšší krmivovou základnu, která je dobrým předpokladem pro zvýšení živočišné výroby v. r. 1968. Nedostatky jsou ve výkupu brambor. Z živočišné výrobě dosaženo v loňském roce dojivosti u krav na kus a den: v JZD Pohledci 5,68, v Maršovicích 5,16 a na státním statku 6,54. Od jedné krávy získáno za rok: v Maršovicích 1.890 l, v Pohledci 2050. Snůška vajec: Maršovice 173 kusů, Pohledec 199; státní statek slepice nemá. Plán dodávky vajec obě zemědělská družstva splnila. Až na Pohledec splněn také plán státního nákupu masa. Pracovní jednotky: zemědělské družstvo Pohledec: plán 23 Kčs, s prémiemi vyplaceno 27 Kčs; Maršovice: plán 24 Kčs, vyplaceno 25. Pokud jde o počasí, byl minulý rok příznivý pro vegetaci a sklizeň zemědělských plodin, a proto i ve špičkových pracích bylo možno se obejít bez brigád a sklizně probíhaly bez podstatnějších ztrát. Obě jednotná zemědělská družstva začala s melioracemi pozemků, hlavně luk. Státní statek v tom zaostává. Vybavenost mechanizačními prostředky je u všech zemědělských závodů dobrá, horší je to s prostorami a sklady. Nejlépe je na tom družstvo v Pohledci, které má všechny potřebné budovy buď dokončeny, nebo je letos dokončí. Nejhůře si stojí státní statek, který má jeden kravín a dobytek je ustájen v nevyhovujících prostorách.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marie Buřvalová