O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 73b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

provozoven činí 59.000. Provozovny celkem: tržby 1,993.000, zisk 385.000. Mimoto je v nákladech 74.000 odpisů na nákup a obnovu strojů a zařízení. Plán zisku na rok 1968 byl 420.000. Očekávaný zisk bude vysoko překročen. Dobré výsledky a vzorné vedení provozoven jsou dílem jejich vedoucího s. Nečase.
Zprávu o hodnocení výstavby a údržby města přednesl předseda komise pro výstavbu s. Mareček. Hlavní body jeho zprávy jsou zapsány na 80. stránce této kroniky.
Diskusní příspěvky se týkaly postupu prací a financování rekreačního střediska Černý rybník, záležitosti zařazení Nového Města na Moravě do kategorie větších měst v okrese Žďár nad Sázavou, postavení veřejných záchodků ( budou zřízeny v areálu městského národního výboru v r. 1969 ), výstavby komunikací k jatkám a úpravy pěšiny po hrázi rybníka Ráčkovce, roztříštěnosti pracovních čet městského národního výboru, vybudování vozovky od budovy střední všeobecně vzdělávací školy ke Žďárské ulici, úpravy smetiště na Brněnské ulici, nedostatku popelnic, vybudování kratší spojovací cesty ze sídliště Beranice do středu města a rozšíření křižovatky pod nemocnicí.
Jednomyslně schválené usnesení. Plenární zasedání bere na vědomí všechny přednesené zprávy a schvaluje je. Souhlasí se zrušením místní vyhlášky o zákazu nalévání alkoholických nápojů ve dnech výplat a záloh s tím, že bude důsledně uplatňována vládní vyhláška č. 120/64 sbírky, týkající se zákazu nalévání lihovin mladistvým a podnapilým. Konečně rozhodlo plenární zasedání instalovat Strom republiky na náměstí dr. I. Sekaniny, ze stromu vsazeného zde k tomuto účelu mezi kostelem a kašnou. Výtěžek sbírky bude věnován na konto SOS vesničky.
Zasedání ukončila svým projevem poslankyně Národního shromáždění s. Meluzínová.

Městský výbor Komunistické strany Československa uspořádal dne 17.prosince v devět hodin dopoledne v sále JKP v rámci akčního programu strany veřejnou schůzi, na které člen Ústředního výboru strany s. Martin Vaculík promluvil o závěrech prosincového zasedání pléna Ústředního výboru. Po projevu byla diskuse s odpověďmi na dotazy přítomných.
Dne 20.prosince převzal ředitel nár. podniku Chirana s. Zoubek se zástupci organizací z rukou generálního ředitele oborového podniku Chirana statut samostatného podniku. Stalo se tak po rozhodnutí ministra těžkého průmyslu s. ing. Krejčího, přiznat novoměstské Chiraně za soustavné a pravidelné plnění plánovaných úkolů podnikovou samostatnost, čímž přestala být pouhým závodem odštěpeným. Ve dvacetileté historii závodu je to událost nepochybně významná.

 

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová