O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

strana č. 72a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

opravit schody a provést obložení stěn travertinem. Provedení by mohli zajistit pracovníci provozoven v zimním období. Na zasedání rady 18.října byla projednána zpráva o činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku, kterou přednesl její předseda s. Mádle. Komise se v roce 1968 sešla devětkrát a většinou projednávala přestupky podle zákona č. 60/61 Sbírky. Komise pro obchod navrhla komisi veřejného pořádku zrušení vyhlášky omezující nalévání alkoholických nápojů. Komise veřejného pořádku je toho názoru, že vyhláška má zůstat v platnosti, poněvadž celá řada přestupků se děje pod vlivem alkoholu. Rada projednala oba návrhy a vyslovila názor, že vyhláška nedosáhla účelu, protože většina těch , kteří se chtějí alkohol koupit, opatřuje se jej v okolních vesnicích. Proto bude doporučeno plénu, aby vyhlášku o omezení nalévání alkoholických nápojů a jejich prodej zrušilo. Předseda komise sociálně zdravotní, MUDr. Odehnal, předložil radě zprávu o činnosti komise sociálně zdravotní. Komise projednala 59 žádostí o přijetí dětí do jeslí a vypracovala seznam důchodců, jichž je z celkového počtu 862, 223 sociálně potřebných. Na jednorázových podporách bylo letos vyplaceno 101 důchodcům 22.100Kčs a do konce roku bude ještě rozděleno 20.000Kčs. Mimoto bylo dvěma důchodcům zakoupeno uhlí. Zvýšení nízkých důchodů bylo provedeno u 97 důchodců a zbývá provést ještě u 15. Agenda sociálně zdravotní komise stále narůstá především proto, že v oblasti jejího působení byla zvýšena pravomoc městského národního výboru. Na návrh stavebního úřadu rozhodla se rada vykoupit pro účely asanace domy čp. 176 a 177 na Malé ulici, čp. 255 na Brněnské ulici a čp. 70 na Žďárské ulici. V této souvislosti rozhodla rada současně vykoupit dům p. Svatoně na Malé ulici a dům p. Jinka, Petra a Padrtky na Komenského náměstí. Na schůzi rady dne 8.listopadu podal předseda sboru pro občanské záležitosti s. Večeřa zprávu o činnosti. Vzhledem k přestavbě obřadní síně byly na určitou dobu zastaveny akce vítání do života. V době prázdnin nelze také zajistit dětský soubor pro provedení kulturní vložky. Situace ve sboru je neuspokojivá pro nedostatek vhodných osob na drobnou denní práci. Znova byla v radě projednávána otázka zařazení našeho města do kategorie menších měst. Přes ujišťování některých funkcionářů okresního národního výboru ve Žďáře, že kategorizace měst nemá na nic vliv, projevuje rada městského národního výboru názor, že to vliv mít bude, především na vybavenost města. Na základě rozkladu rady městského národního výboru zabývala se rada okresního národního výboru za přítomnosti tajemníka Jihomoravského krajského výboru v Brně s. Růži již jednou touto otázkou a rozhodla se pro zařazení našeho města do vyšší kategorie měst, tj. na úroveň Žďáru, Bystřice a Velkého Meziříčí. Zástupci Žďáru a Bystřice podali však proti tomuto rozhodnutí protest. Poněvadž se informace o tom rozcházejí, rozhodla se rada vyžádat se u čelných funkcionářů okres

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Lukešová