O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 

projev a předseda městského národního výboru s. Dvořák převzal pomník do ochrany města. Slavnost byla ukončena Smetanovým Slavnostním sborem a státní hymnou, kterou zazpívali všichni přítomní. Nebylo zbytečné pompy, ale zato vážnost a důstojný průběh slavnosti byly nejkrásnější oslavou jak 50. výročí vzniku Československé republiky, tak i jejího prvního presidenta.
Letos poprvé od r. 1945 se nekonala v našem městě oslava výročí Velké říjnové socialistické revoluce.
Dne 18. listopadu se konala v Jednotném klubu pracujících ustavující schůze místní odbočky Sdružení českých partyzánů a jejich pomocníků.
Dne 28. listopadu se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru, jehož se zúčastnilo 20 poslanců, dva byli omluveni, 17 neomluveno. Přítomna byla také poslankyně Národního shromáždění s. M. Meluzínová a 32 občanů. Zasedání zahájil a řídil předseda městského národního výboru s. Dvořák. Na pořadu jednání byl referát o současné politické situaci, který přednesla členka městského výboru KSČ s. B. Betlachová, dále zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna městského národního výboru, zpráva o hospodaření městského národního výboru za třetí čtvrtletí 1968 a návrh hospodářského plánu na rok 1969, zpráva o hospodaření Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za třetí čtvrtletí 1968, hodnocení výstavby a údržby města, diskuse a volné návrhy.
Zprávu o činnosti rady městského národního výboru od posledního zasedání pléna podal místopředseda s. J. Břečka. Rada konala od 16. srpna šest schůzí. Na první dne 4. září se zabývala zajištěním bytů pro asanaci Malé ulice, a to pro s. Šťastného a Plevu. Pro obě rodiny zajištěny byty přiměřené, i když pro s. Plevu s určitými potížemi. Rada byla informována o momentální situaci ve financování rekreačního střediska Černý rybník a projednala žádost farního úřadu církve římskokatolické a seniorálního úřadu církve českobratrské evangelické o zapůjčení místností ve školách pro výuku náboženství. Rada vyslovila souhlas s připomenutím, aby oba úřady dojednaly celou záležitost s ředitelstvím škol. Na druhé schůzi dne 13. září projednala rada činnost místního lidového soudu. Soud k datu schůze rady rozhodoval o šestnácti případech a jeho opatřením bylo uloženo devět pokut ve výši 1900 Kčs, ve dvou případech uloženo napomenutí a v jednom byl občan zbaven obvinění. Mimo tato opatření bylo uloženo místním

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Mrkos