O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 66b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

cihly, celkem asi 100 000 kusů. Dříve nebyl tento požadavek uplatňován a nepočítalo se s ním, a proto vznikají nyní potíže. Projednána oprava vozovky v ulici bratří Křičků, která je závislá na odstranění volného elektrického vedení. Rozvodné závody připraví projekt na kabelové vedení; bude však třeba nejdříve provést kabelové přípojky, aby se akce mohla provádět  bez přerušení elektrického proudu. Na schůzi dne 12. července projednala rada současný stav a  úkoly na úseku výstavby města a schválila zřízení tří odborů městského národního výboru: je to odbor plánovací a finanční, výstavby a komunálního hospodářství a odbor správní. Do funkce vedoucího výstavby a komunálního hospodářství  jmenován s. Marek a správního zatímně s. Špinar. Přihlásí-li se na tuto funkci právník, přešel by s. Špinar na odbor plánovací a finanční. V souvislosti s těmito opatřeními byla schválena platová úprava zaměstnanců a funkcionářů městského národního výboru podle návrhu okresního národního výboru. Na poslední schůzi rady dne 9. srpna projednáno hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za první pololetí 1968 a organizační zajištění plenárního zasedání dne 16. srpna. Rada dále vyhověla žádosti Seniorátního úřadu církve českobratrské evangelické o zapůjčení sokolovny na den 15. září u příležitosti celostátního sjezdu její mládeže.
Druhým bodem pořadu jednání plenárního zasedání bylo přednesení návrhu akčního programu městského národního výboru na období 1969-1972 předsedou s. Dvořákem. S. předseda uvedl, že tento návrh vychází z akčního programu ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývá se všemi závažnými otázkami života našeho města ve směru zvyšování hmotné i kulturní úrovně našich občanů. Zásadní otázkou činnosti městského národního výboru, jeho orgánů a aparátu je uplatňování vlastní iniciativy a zodpovědnosti za výkon práce radě a plénu městského národního výboru a ve funkci kontrolní a odvolací také okresnímu národnímu výboru. S prohlubováním socialistické demokracie poroste i úloha Národní fronty a městský národní výbor při řešení úkolů, které budou mít širší společenský a politický dosah, bude se s ní i s občany města radit. V činnosti volených orgánů a odborů městského národního výboru budou uplatňovány zásady důsledného dodržování platných zákonných opatření a právních norem a v maximální míře budou chráněna práva občanů a jejich osobní vlastnictví. V činnosti všech volených orgánů budou prosazovány zásady socialistické demokracie ve slaďování zájmů občanů města se zájmy celoměstskými a celospolečenskými.

Rok: 
Přepsal/a: 
David Gerlich