O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

letí a vyslechla zprávu o první přípravné schůzi zástupců politických stran a zájmových organizací. Tato schůze se konala 16.července a byly na ní projednány názory politických stran a organizací na budoucí státoprávní uspořádání naší republiky a na postavení našeho města. Příští schůze se bude konat 23. července v Jednotném klubu pracujících. Dále oznámeno novoměstské veřejnosti, že na mimořádném krajské konferenci komunistické strany byly zvoleni dva delegáti na mimořádný sjezd strany, a to s. J. Chaloupek, předseda městského výboru KSČ a člen předsednictva okresního výboru a s. M. Stejskalová, členka okresního výboru.
Ve volbách do České národní rady dne 8. srpna 1968 byla zvolena poslankyně krajského národního výboru MUDr. R. Rýdlová.
Dne 16. srpna se mělo konat v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru. Poněvadž však bylo přítomno pouze třináct poslanců, nemohlo se plénum právoplatně usnášet. Poněvadž přítomné, mezi nimiž byla i poslankyně Národního shromáždění s. M.Meluzínová a dvacet občanů, vyslovili přání, aby jednání proběhlo podle programu, ale pouze informativně, zahájil jednání místopředseda městského národního výboru s. Břečka. O jednání pléna, na jehož pořadu byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, akční program městského národního výboru do r. 1972, výsledky hospodaření národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za první pololetí 1968, současný stav a úkoly na úseku výstavby města a diskuse, byl pořízen zápis, jehož nejdůležitější body tvoří podklad tohoto záznamu do kroniky.
Rada konala od posledního zasedání pléna čtyři řádné schůze. Na první 31. května projednána za přítomnosti předsedy komise pro obchod Š. Zeleného příprava na rekreační sezónu. Konstatováno, že e zlepšilo zásobování, že se zásluhou výstavby hotové ubytovny Jáchymovských dolů zvýšila ubytovací kapacita ve městě a že byla provedena prověrka provozoven Restaurací a jídelen. Výsledky byly dobré až na hotel Panský dům, kde musel být vyměněn vedoucí. Hodnocena čistota města a rekreačních oblastí. Na koupališti bude dáno do provozu sociální zařízení. Dále vyslechla rada zprávu předsedy zemědělské komise s. Břečky, který v ní uvedl, že nepravidelnou a nízkou účast na zasedáních komise vykazují zástupci jednotných zemědělských družstev v Maršovicích a v Pohledci i státního statku. Půda v místním katastru je obdělávána velkovýrobními závody a menší  kousky jsou přidělovány místní odbočce Svazu zahrádkářů, která je sama rozděluje svým členům. Dodávkové úkoly plní naše zemědělské závody bez poruch a závad.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová