O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

návrh komise místního hospodářství na výpůjčku 163.000 Kčs. na postavení čtyř sušáků v cihelně a nákup dvou motorobotů a svářečky. Konečně se rada zabývala přípravou a organizací rozhlasové soutěže Jednu jednou ranou, pro níž bylo vybráno naše město a Jindřichův Hradec. Podrobnosti o této kulturní akci jsou zapsány na 74b. stránce této kroniky. Kromě plánovaných schůzí rady bylo 4. dubna uskutečněno mimořádné zasedání společné s městským výborem Komunistické strany Československa, na kterém bylo jednáno se zástupci okresního národního výboru a okresního výboru komunistické strany a připomínkách našich občanů v otázce zachování střední všeobecně vzdělávací školy a o zařazení Nového Města na Moravě do kategorie měst obvodního významu. Na všech schůzích rady se pravidelně provádí kontrola usnesení a projednává se došlá korespondence, Sbírka instrukcí okresního národního výboru a návrhy členů rady.     
     Dalším bodem pořadu je jednání pléna městského národního výboru bylo jeho hospodaření v prvním čtvrtletí 1968, o němž podal zprávu předseda finanční komise s. Beneš. Za toto období byl celkový příjem 1,764.000, vydání 1,707.000, přebytek 57.000. Vlastní příjmy představují 621.000 na celoroční rozpočet 1,469.000. Dobré plnění příjmů bylo ovlivněno inkasem domovní daně a odvody podniků a organizací z hrubého důchodu. Příjmy z cizích zdrojů sestávají ze subvencí od okresního národního výboru ve výši 322.000, přidělených prostředků od okresního národního výboru na finanční vypořádání Komunálních služeb a domovní správy ve výši 159.000, převodu z fondu rozvoje a reserv 297.000 a ostatních příjmů ve výši 316.000. Výdaje obnášely 1,707: z toho vodní hospodářství 17.000, doprava 80.000, požárníci 3.000, matrika 16.000, vnitřní správa 97.000, provozovny 102.000, čištění města  5.000, sady 4.000, veřejné osvětlení 24.000, pohřebiště 3.000, vybavení nové základní devítileté školy 407.000, mateřská škol 60.000m školní stravovny 187.000, lidová škola umění 8.000, kino 58.000, knihovna 15.000, Sokol 30.000, jesle 82.000, sociální zabezpečení  53.000 a investice 80.000. Finanční komise navrhuje přidělit z fondu rozvoje a reserv z r. 1967 ve výši 498.000 na vybudování ústředního topení v budově městského národního výboru 100.000 (další potřeba je kryta přídělem z finanční reservy okresního národního výboru ve výši 60.000), na pojistné za budovy městského národního výboru 13.000, na dokončení kulturního domu v Pohledci 15.000, na úpravu cest v Pohledci 20.000, na úpravu cest a kanalizace v Maršovicích 20.000, místní odbočce svazu zahrádkářů na dokončení stavby skladu a moštárny 15.000, na nejnutnější opravy sokolovny po předložení rozpočtu a zdůvodnění 100.000, na nákup kotle pro tělovýchovné středisko 30.000 a Komunálním

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová