O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

z podnikové výstavby přidělen sovětskému expertu. Jeden byt, respektive dům, vykoupen pro cikány ze Slovenska. K 31. březnu 1968 je zapsáno 96 uchazečů o byt. Nejzávažnějším problémem jsou žádosti o uvolnění rodinných domků (12). Podniky žádají o uvolnění 14 bytů, 31 uchazečů nemá vůbec vlastní bydlení a pět bydlí v bytech zdravotně závadných. V uvedeném období obydleny dva bloky družstevní bytové výstavby stavěné svépomocí s třiceti bytovými jednotkami. Vcelku je bytový problém stále neuspokojivý, i když družstevní a individuální výstavba je rozsáhlá. Dále projednána radou zpráva o činnosti komise sociálně zdravotní, kterou přednesl předseda MUDr. Odehnal. Komise rozhodovala o přijetí dětí do jeslí, provedla návrhy na zvýšení všech sociálních důchodů nižších než 250 Kčs, přiznala jeden sociální důchod a poskytla jednomu občanu pečovatelskou službu. Před vánocemi přiznala 94 důchodcům jednorázovou podporu v celkové výši 35.000, což bylo důchodci velmi příznivě přijato. Za rok 1967 činil tento příspěvek 48.300 Kčs. Komise dále projednala nedostatky ve stravování důchodců v provozovně Restaurací a jídelen a zajistila nápravu a za přítomnosti  MUDr. Sekaninové zkontrolovala stav školních zařízení a nedostatky školních stravoven z hlediska hygienického. MUDr. Sekora provedl kontrolu hygienického stavu jatek, provozoven Restaurací a jídelen, obchodní sítě, učilišť a závodů. V r. 1967 byl rozpočet sociálně zdravotní komise 196.000. S mimořádným příspěvkem okresního národního výboru vyčerpáno 233.414 Kčs: z toho na doplňkovou péči určeno 79.355, na společné stravování 13.561, pro občany postižené tuberkulosou 1.200, na sociální důchody 138.443. Na rok 1968 je rozpočtová částka 262.000. Na poslední schůzi rady dne 3. května projednáno hospodaření městského národního výboru, Komunálních služeb, Domovní správy a provozoven za první čtvrtletí 1968. Rada se zabývala znovu postavením pomníku T. G. Masaryka a uložila školské a kulturní komisi vyhledat vhodné místo a do 28. října pomník postavit. Schválila návrh komise místního hospodářství na hmotnou zainteresovanost ředitele Komunálních služeb a doporučila žádost s. Brabcové na vrácení vdovského důchodu, který jí byl v padesátých letech snížen. Rada také projednala otázku společné schůze rady městského národního výboru a městského výboru KSČ v záležitosti zachování střední všeobecně vzdělávací školy a sestavení konceptu dopisu, který má s touto už nechutnou záležitostí seznámit presidenta republiky, ministra školství dr. Kadlece a tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa dr. Císaře. Rada dále posoudila připomínky k práci poslanců okresního národního výboru, z nichž kritické, přímé a adresné se týkaly poslanců Velína, Limka a Štůlové. Rozhodla se rozšířit přepis s připomínkami o kritiku pomoci okresního národního výboru v akci Černý rybník a způsobů jeho jednání v záležitosti zrušení střední všeobecně vzdělávací školy ve městě. Schválila

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová