O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a zajištění předvolebních shromáždění občanů a zpráva o činnosti plánovací komise, kterou přednesl její předseda, s. Zpěvák a z níž zaznamenáváme nejvýznamnější body. Byl vypracován plán hospodářské politiky města na léta 1970-1985. Jeví se reálné předpoklady, že v r. 1985 bude mít Nové Město na Moravě 10.000 obyvatel. S tímto růstem počtu souvisí ovšem potřeba výstavby nových sídlišť a technické vybavenosti města. Proto je počítáno s následujícími kapacitami: komunikace 10,369.000, vodovod a kanalizace 12,654.000, čistírna vod 31,500.000, elektrifikace 4,284.000, plyno a teplofikace 20,900.000, školy (základní devítiletá, lidová škola umění a škola II. cyklu) 12,900.000, Jednotný klub pracujících 9,200.000, nemocnice 21,350.000, obchodní síť 7,690.000, autobusové nádraží  700.000, centrální hřbitov 4,580.000. Pro rozvoj města a další výstavbu je v současné době Stavoprojektem v Brně zpracováván směrný územní plán. Plán dále počítá s výstavbou další mateřské školy a jeslí, s generální opravou budov škol dosavadních a se zřízením památníku Vincence Makovského. Na schůzi rady 22.III. projednáno plnění úkolů na úseku přípravy obyvatelstva k obraně vlasti. Plánovaná školení byla provedena, i když zájem občanů byl menší. Školám byly vydány masky. Bude třeba přepracovat poplachový plán města. Poněvadž s administrativou na tomto úseku je spojeno mnoho práce, doporučeno přijmout brigádníka. Rada vyslechla dále zprávu předsedy školství a kulturní komise s. R. Svačiny o činnosti městských kulturních zařízení, a to Jednotného klubu pracujících, Horáckého muzea, Městské lidové knihovny, Kina a Horácké galerie. Fakta z jeho zprávy jsou zapsána v příslušných kapitolách této kroniky v části věnované kultuře. V souvislosti s touto zprávou jednala rada o zabezpečení krytiny na budově Horáckého muzea a o zřízení Památníku V. Makovského. Podle názoru Jihomoravského národního výboru je Památník záležitostí Nového Města na Moravě a podle přání zesnulého Mistra měl by být umístěn v budově zámku. O její uvolnění jednáno s ředitelem Lesního závodu v Novém Městě s. Zemánkem a s ředitelem Krajské správy lesů v Brně s. Nedělkou. Prozatímně mají být díla V. Makovského uskladněna v sokolovně. O této záležitosti bylo také jednáno 11. dubna na schůzce, jíž se zúčastnil předseda městského národního výboru s. Dvořák, tajemník s. Skalník, ředitel s. Zemánek, ředitel lesnického učiliště s. Ing. Nosek, ředitelka Horáckého muzea s. Večeřová a člen školské a kulturní komise městského národního výboru Dr. Mikulec. Dvouhodinové jednání objasnilo a z obou stran upřesnilo problematiku celé záležitosti, ale k reálnému konečnému řešení nedospělo. Na schůzi rady dne 19. dubna hodnocena činnost bytové komise, o níž informoval radu její předseda s. Novák. Od listopadu 1967 do března 1968 hlášeno pro přidělení 38 bytů z nové výstavby a 29 z fluktuace. Podle pořadníku přiděleno 61 bytů, mimo pořadník 4 byty. Dva byty obsadili vlastníci rodinných domků a jeden byt

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová