O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

15. března v sále kina. Schůze se zúčastnil zástupce Jihomoravského krajského národního výboru v Brně s. Husák a okresního národního výboru ve Žďáře s. Velín, který také přednesl úvodní projev. Na pořadu schůze bylo seznámení občanů s kandidáty na poslance městského a okresního národního výboru, zhodnocení práce městského národního výboru za uplynulé volební období a výhledový plán rozvoje města a seznámení občanů s volením zákonem a s některými jeho změnami. Veliká účast občanů svědčila o jejich hlubokém zájmu o nadcházející volby a diskusní příspěvky k návrhům kandidátů a k práci městského národního výboru měly úroveň i při veškeré, někdy velmi ostré kritičnosti. Občané opravdu využili svobody projevu a kritiky a hlavně v připomínkách ke kandidátům na poslanecké funkce se aktivně podíleli na přípravě jejich výběru. Většina diskusních a kritických připomínek byla věcná a plodná, osobních útoků bylo málo. Se stejnou náplní a za ještě větší účasti občanů se konalo 20. března 1968 v sále Jednotného klubu pracujících předvolební shromáždění voličů z 2. obvodu. Mělo místy bouřlivější průběh, ale nepřekročilo únosnou mez kritiky sice ostré, ale dobře míněné ve prospěch věci a celku.
     Poněvadž se ukázalo, že volební řad, na jehož základě měly být volby provedeny, neodpovídá demokratizačnímu procesu, který se u nás rozvíjel po lednu 1968, rozhodl se Ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda republiky navrhnout vypracování nového volebního zákona a odložení  voleb na pozdější dobu. Proto se už další předvolení shromáždění občanů nekonala, přípravy k volbám byly zastaveny a městská volební komise byla usnesením pléna městského národního výboru ze dne 17. května 1968 rozpuštěna.
     Dne 22. dubna uspořádal Městský výbor KSČ vzpomínkovou oslavu výročí narození Vladimíra Iljiče Lenina. Byla zahájena Pěveckým sborem Smetana, který zazpíval Smetanovo Věno. Následoval projev Ing. Václava Milky a na závěr přednesl soubor harmonik žáků lidové školy umění několik vhodných skladeb pro tento soubor. Trapná byla naprostá neúčast novoměstské veřejnosti, na oslavě bylo přítomno 15 dospělých a 35 členů pěveckého sboru.
     Oslava Svátku práce. Za velmi střídavého počasí/ráno bylo chladno, před průvodem vysvitlo slunce a během manifestace přeprchalo/konala se v čistě upraveném a vyzdobeném městě oslava. 1. máje. Po budíčku v šest hodin řadily se od osmi do devíti hodin na třech seřadištích tři průvody, které nastoupily v devět hodin k hvězdicovému průvodu ulicemi města na náměstí Dr. J. Sekaniny. První seřadišt

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová