O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

opřená o vztah vzájemné důvěry a spolupráce mezi komunisty, zástupci ostatních stran a organizací a bezpartijními. Národní fronta je všenárodní politickou základnou pro uskutečňování výstavby rozvinuté socialistické společnosti a její úloha měla být v průběhu předvolební kampaně a v celé přípravě a organizaci voleb zvýrazněna.
     První etapa předvolební kampaně v našem městě byla zahájena zhodnocením práce městského národního výboru v uplynulém roce, provedeném na posledním zasedání pléna. Městský výbor Národní fronty se usnesl, aby první etapa volební kampaně trvala od 8. ledna do 3. Břez na 1968 a byl v ní proveden výběr a navrhování kandidátů a náhradníků. S tímto úkolem se kladně vypořádaly politické strany, závodní výbory RVH a společenské organizace. Ke dni 23. Února byly městské volební komisi předloženy návrhy na 83 poslanců a náhradníků. Mimoto navrhly organizace 23 občanů za členy komisí. Plenární zasedání městského národního výboru konané 23. února schválilo návrh Městského výboru Národní fronty, aby počet poslanců městského národního výboru byl zvýšen z 39 na 43 a 15 náhradníků, a dále složení městské volební komise. Předseda Jan Chaloupek, předseda městského výboru KSČ, místopředseda Bohuslav Dvořák, předseda městského národního výboru, tajemník Josef Šejnoha za Revoluční odborové hnutí, František Vyplašil - předseda Městského výboru Národní fronty, Eva Svačinová – předsedkyně Městského výboru Československého svazu žen, Dr. Josef Mikulec za Městský výbor odbočky Československo sovětského přátelství a Dr. Vojtěch Koutný za Místní organizace Československého Červeného kříže. Rada městského národního výboru schválila rozdělení města na čtyři volební obvody a vytvoření čtyř komisí volebních a šesti volebních komisí okrskových a určila také šest volebních místností. Ve volebním obvodu č. 1 (část města od nádraží/bude voleno 11 poslanců a 4 náhradníci, v č. 2 (střed města/15 poslanců a 4 náhradníci, v č. 3 (dolní část města) 10 poslanců a 4 náhradníci a v č. 4 (osady Maršovice a Pohledec/ 7 poslanců a 2 náhradníci. Tím byla splněna první a druhá etapa předvolební kampaně a měla následovat třetí etapa, v níž městská volební komise měla provést pohovor s navrženými kandidáty a upřesnit jejich zařazení do jednotlivých volebních obvodů podle pořadí. Toto sjednocení mělo být projednáno na veřejných schůzích s voliči. S připomínkami občanů přednesený mi na těchto schůzích měl být odevzdán seznam navržených kandidátů obvodní volební komisi
k zaregistrování. Potom měla proběhnout kampaň za jejich zvolení a konečně samotné volby.
     Předvolební shromáždění občanů se konala dvě. Občané prvního volebního obvodu se sešli

Rok: 
Přepsal/a: 
Bc. Monika Chudobová DiS.