O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 60a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Doprava: těžby 279 000, náklady 204 000, zisk 75 000, správní režie 58 000. Celkové hospodaření provozoven je aktivní 256 000, z toho v zásobách 100 000.
O přípravě voleb do národních výborů a Národního shromáždění podal zprávu tajemník městského národního výboru s. Skalník. Podrobnější záznam na stránce této kroniky.
Diskusní příspěvky poslanců se týkaly špatné údržby ulic a nevhodně provedené kanalizaci na Brožkově kopci. Ostrá výměna názorů byla kolem opatření plničky mléka pro místní mlékárnu. Dále diskutováno o nedostatečnosti distribuční sítě a vybavení místních prodejen a výstavby čističky na Luční ulici.
V jednomyslně přijatém usnesení schválena zpráva předsedy městského národního výboru s. Dvořáka o činnosti rady a další přednesené zprávy předsedů komise zemědělské, finanční a místního hospodářství, dále usnesení o počtu poslanců městského národního výboru pro připravované volby, rozdělení volebních obvodů a složení městské volební komise.

Příprava voleb. Podle ústavy Československé socialistické republiky vypršelo volební období Národního shromáždění a národních výborů a proto se Ústřední výbor Komunistické strany Československa a vláda republiky rozhodly vypsat nové volby do národních výborů na den 19. května 1968 a do Národního shromáždění dne 17. listopadu 1968. Volby se měly konat v pronikavé změně politických a společenských poměrů, souvisících s polednovým vývojem v naší vlasti. Ten byl charakterizován úsilím našeho lidu uskutečňovat v praktickém životě linii, vytyčenou XIII. Sjezdem Komunistické strany Československa především v obnovení ekonomické rovnováhy našeho národního shromáždění jako nezbytného předpokladu zabezpečení růstu životní úrovně obyvatelstva. V souvislosti s postupným uskutečňováním zásad nového řízení hospodářství začala se realizovat opatření, směřující k prohlubování demokratismu na pracovištích, k zesílení úlohy společenských organizací, k růstu postavení, pravomoci a odpovědnosti zastupitelských sborů a k vytváření předpokladů pro socialismus s lidskou tváří. Proto také provedeny některé úpravy ve volebním řádu. Týkaly se zvýšeného počtu (o jednu třetinu) zaregistrovaných kandidátů než má být zvoleno poslanců ve volebních obvodech a dále ustanovení, že za náhradníky poslanců budou považování všichni zaregistrovaní kandidáti, zvolení nadpoloviční většinou hlasů. Tím by odpadla nutnost provádět doplňovací volby. V souladu s dosavadními tradicemi rozhodnuto zůstat u kandidátů Národní fronty, v níž je vyjádřena jednota našeho lidu,

Rok: 
Přepsal/a: 
David Gerlich